Knižnica dejín, E-knižnica

DIELA SVETOVÝCH MYSLITEĽOV, VEDCOV, EKONÓMOV NA POKROKOVEJ LÍNII ĽUDSTVA

V. I. Lenin: Komunistom sa môže stať len ten, kto obohatí svoju pamäť všetkým tým bohatstvom, ktoré vytvorilo ľudstvo.

Obdobie civilizačného vývoja (asi 3 100 p. n. l. – dodnes) zahŕňa tri základné typy (triádu) racionality: Nevoľnícku, kapitalistickú, socialistickú.

1. Teoretická, duchovná línia, paradigma nevoľníckej epochy (otrokárskych despocií, klasického otrokárstva a feudalizmu): 

Biblia (45 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona) – ako zdroj dejepisu staroveku (Starý zákon),  starovekých predstáv o svete, vzťahoch medzi ľuďmi, morálke

Chammurapiho Veľký Kódex miestneho a obyčajového práva asi z polovice 18. st. p. n. l. bol prvým zákonníkom v Babylónii

Bhagavadgíta.  The Bhaktivedanta Book Trust reg. 1991 Súčasť staroindického eposu Mahábharáta z 800 – 500 p. n. l. Jedna zo zákl. posvätných kníh hinduizmu.

Lao-c: Tao te ťing (Cesta a jej moc, Podľa čínskej tradície 6. st. p. n. l., 604 – 517 podľa wikipédia.cz ). Praha 1971, ČR 1993, 2004, 2005

Konfucius (Kchung Fu-c´): Kniha premien (I-ťing) (552/551 – 479 p. n. l.). Synergie 2003. Jedna z 5 kníh myšlienok klasikov, ktoré pozbieral Konfucius.

Konfucius: Šu-ťing (alebo Kniha listín) – je Konfuciom vydaný súbor dokumentov rôzneho druhu, pochádzajúcich z čínskych dejín (zákony, výnosy, ap.)

Konfucius (Kchung Fu-c´): Spisy Lun-jṻ (alebo Hovory, ktoré zostavil filozof Ču Si a ďalší nasledovníci ako vlastné myšlienky Konfucia), CAD PRESS Bratislava 2006

Konfucius (Kchung Fu-c´) : Rozhovory a výroky Lun Jü. Tatran 2006

Herakleitos (asi 550 – 480 p. n. l.). Prvý významný predstaviteľ dialektického myslenia

Demokratitos: Veľký makrokozmos (asi 460 – 370 p. n. l.)

Platón: Ústava (Politeiá, o najlepšom štátnom zriadení) (žil 427 – 347 p. n. l.). Bratislava 1980 (Uloz.to)

Platón: Štát, Kalligram 2009

Aristoteles: Politika (žil 384 – 322 p. n. l.). Pravda, Bratislava 1988 (resp. Kalligram 2009) – učenie o štáte, usporiadanie spoločnosti  (Uloz.to)

Aristoteles: O nebi. O vzniku a zániku. Pravda, Bratislava 1985

Aristoteles: Etika Nikomachova. Bratislava 1979

Aristoteles: Kategorie. Praha1958

Epikuros: O šťastnom živote. (žil 341 – 270 p. n. l.). Pravda, Bratislava 1989

Euklides: Základy (Stoicheia), (žil asi 325 – 260 p. n. l. Základy I. – X., Vydavateľstvo OPS 2008 – 2013. Vývoj matematiky, položenie základov geometrie

Archimédes (okolo 287 – 212 p. n. l.), rozvoj matematiky

Pythagoras: Pytagorova veta (asi 270 – 50 p. n. l.). Matematizácia sveta

Titus Lucretius Carus: O podstate sveta (asi 99 – 55 p. n. l.). Praha 1945. Najúplnejší výklad antickej atomistiky

Gaius Plinius Secundus alebo Plínius Starší: Prírodoveda (Naturalis Historia, v 37 knihách, dokončená asi 77 – 78, žil 23 – 79). Encyklopedický súbor rímskych vedomostí

Korán (zostavený v pol. 7. st. z výrokov Mohameda). Odeon Praha 1991

Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón. Epocha, Bratislava 1970

Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina. Pravda, Bratislava 1973

Antológia z diel filozofov. III. zv. Patristika a scholastika. Pravda, Bratislava 1975

Antológia z diel filozofov – Predsokratovci a Platón. IRIS 1998

Antológia z diel filozofov – od Aristotela po Plotina. IRIS 2007

 

2. Teoretická, duchovná línia, paradigma kapitalistickej epochy (absolutizmu, klasického kapitalizmu a imperializmu):

N. Machiavelli: Vladár (1513). Tatran 1968. Koncepcia jednotného talianskeho štátu zjednotená s koncepciou absolutizmu.

Thomas More: Utópia – Dve knihy O najlepšom stave štátu a o novom ostrove Utópii (1516). Utopie. Orbis, Praha 1950 (Uloz.to)

M. Luther: O kresťanskej slobode (1520). Nakl. Jan Laichter 1935. Veľký zlom v kresťanskej cirkvi.

Mikuláš Koperník: O obehoch nebeských sfér (6 kníh, 1507 – 1515, uverejnené 1543). Veda, Bratislava 1974

Giordano Bruno: O nekonečne, vesmíre a svetoch (1584)

G. Bruno: Dialogy (Dialoghi metafisici). Státní nakl. politické lit., Praha 1956

Francis Bacon: O dôstojnosti a pokroku vied (1605).

Francis Bacon: Nové Organon (1620). Praha 1974, Kritika scholastiky, rozvoj vedeckých metód (indukcie) (Uloz.to)

René Descartes: Rozprava o metóde (1637) – základy kapitalistickej racionality, vedy (Uloz.to)

René Descartes: Princípy filozofie (1644). Pravda, Bratislava 1987

B. Spinoza: Etika (napísaná 1675, vyd. po smrti). Pravda, Bratislava 1986

G. W. Leibniz: O reforme vied. (žil 1646 – 1916) Vyd. SAV, Bratislava 1956

Isaac Newton: Matematické princípy prírodnej filozofie (1687)

John Locke: Dve pojednania o vláde (1689). Teória prirodzeného práva, teória vlády a teória spoločenskej zmluvy.

John Locke: Dve pojednania o vláde (1689). Druhé pojednání o vládě. Svoboda, Praha 1992 (Uloz.to)

John Locke: Dve pojednania o ľudskom rozume (Esej o ľudskom rozume. Esej o ľudskom chápaní) (1690).

Giovanni Vico: Zásady novej vedy o spoločnej prirodzenosti národov (1725)

Charles de Secondat Montesquieu: Duch zákonov (1748). Tatran 1989 (zákony, zvyky Rimanov, feudálov, manufaktúr)

Michail Vasilievič Lomonosov: História Ruska (1760), Všeobecný zákon zachovania hmotnosti a pohybu (1748). Založil v r. 1750 Moskovskú štátnu univerzitu.

Jean Jacques Rousseau: O spoločenskej zmluve alebo O princípoch politického práva (1752). Kalligram 2010

J. J. Rousseau: Rozprava o pôvode a základoch nerovnosti medzi ľuďmi (1754).

J. J. Rousseau: Rozprava o politické ekonomii (1755). Státní nakladatelství politické lit. Praha 1956

F. M. A. Voltaire: Filozofický slovník (1764). Pravda Bratislava 1978

P. H. Holbach: Systém prírody (1770). Bratislava 1955

Adam Smith: Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov (1776). Státní nakl. politické lit., Praha 1958

Immanuel Kant: Kritika čistého rozumu (1781). Oikoymenh 2001

Immanuel Kant: Kritika praktického rozumu (1788). Spektrum Bratislava 1990.

David Ricardo: Zásady politickej ekonómie a zdaňovania (1817). Pravda, Bratislava 1980

G. W. F. Hegel: Logika ako veda I. – II. (1812 až 1816) Pravda Bratislava 1986

G. W. F. Hegel: Malá logika. Svoboda, Praha 1992

G. W. F. Hegel: Filozofia dejín (1837, po smrti). Slovenské vyd. politickej lit. 1957

Hegelova filozofie a současnost. Svoboda, Praha 1977

K. S. Bakradze: Systém a metóda v Hegelovej filozofii. Bratislava 1981

Henri de Saint-Simon: Výbor z díla. Orbis. Praha 1949. Obsahuje diela: Socialistická výrobní soustava, O reorganizaci evropské společnosti a Nové křesťanství (1825). (Slovo socializmus sa však objavuje až v owenovskej literatúre – pozn. M. A.)

Charles Fourier: Nový hospodársky a societárny svet alebo objav príťažlivej a prírode zodpovedajúcej práce, rozdelenej podľa vášní (1829)

Charles Fourier: Velká metamorfoza. Mladá fronta 1983

Robert Owen: Prednášky o úplne novom stave spoločnosti (1830)

Robert Owen: Kniha o novom mravnom svete (1842-1844)

Robert Owen: Revolúcia v myslení a praxi ľudského rodu alebo nadchádzajúci prechod od pochabosti k rozumnosti (1849)

Robert Owen: Vybrané spisy. Státní nakl. politické lit. 1960

Ludwig Feuerbach: Podstata kresťanstva (1841). Bratislava 1954

N. G. Černyševskij: Co dělat (1862). Svoboda, Praha 1975

Charles Darwin: O vzniku druhov prírodným výberom (1859). Academia 2007

Charles Darwin: O pôvode človeka (1871). Academia 2006

L. H. Morgan: Praveká spoločnosť alebo Výskum o priebehu ľudského pokroku od divošstva k civilizácii (1877)

D. I. Mendelejev: Prirodzená sústava prvkov (1870)

E. Durkheim: Pravidla sociologické metody (1893). Praha 1926

Max Weber: Protestantská etika a duch kapitalizmu (1904-1905). In: Miloš Havelka: Metodologie, sociologie a politika. Oikoymenh, Praha 1998

Max Weber: Sociologie náboženství (z posmrtne vydanej práce Hospodárstvo a spoločnosť 1922). Praha, Vyšehrad 1998

Max Weber: K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava 1983

Max Weber: Základné sociologické pojmy. SOFA

Gustave le Bon: Psychologie davu (1895). Portál 2016

M. Zigo: Pohľady do novovekej filozofie. Bratislava 1987

Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia. VPL,Bratislava 1966

Antológia z diel filozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozofia. VPL, Bratislava 1967

Antológia z diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filozofia. Epocha, Bratislava 1970

Antológia z diel filozofov. VII. zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo. VPL, Bratislava 1967

Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus. Epocha, Bratislava 1969

Antológia z diel filozofov. IX. zv. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied. VPL, Bratislava 1968

Antológia z diel filozofov – Humanizmus a renesancia. IRIS 2007

Duchovná línia post-klasického kapitalizmu po r. 1928 – ako vedľajšia civilizačná línia súbežná so socialistickou hlavnou líniou, preberajúca jej črty:

 

T. G. Masaryk: Otázka sociální (1898). Základy marxizmu. Svazek druhý. ČIN Praha 1948

Ludwig Wittgenstein:Logicko-filozofický traktát (1921). Oikoymenh 2007. Analytická filozofia, novopozitivizmus

Ludwig Wittgenstein: Filozofické skúmania (1931). Filozofia 1998

A. Einstein: Jak vidím svět. Nakladatelství Lidové noviny 1993 (eseje 1922-1934)

A. Einstein: Proč socializmus? In: Jak vidím svět II., Nakladatelství Lidové noviny 1995 (eseje 1934-1950)

Ralf Dahrendorf: Sociálne triedy a triedny konflikt v industriálnej spoločnosti (1956-1957)

Ralf Dahrendorf: Moderný sociálny konflikt (1988). Archa, Bratislava 1991

Jean-Paul Sartre: Kritika dialektického rozumu (1960). Vydané ako Marxismus a existencialismus, Svoboda, Praha 1966. Pokus o syntézu marxizmu a existencializmu

Theodor W. Adorno – J. Habermas ai,: Dialektika a sociologie. Praha 1967. Frankfurtská škola, západný neomarxizmus

James M. Buchanan: Veřejné financie v demokratickém systému (1967, 1987). Computer Press Brno 1998

Antológia z diel filozofov: Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus. Bratislava 1969

Herbert Marcuse: Psychoanalýza a politika. Praha 1969. Frankfurtská škola, západný neomarxizmus

John Rawls: Teorie spravedlnosti (1971). Victoria Publishing 1995

Muammar Al-Kaddáfí: Zelená kniha (1975). Dialog 1990

Fritjot Capra: Tao fyziky (1975). Gardenia 1992

Erich From: Mít nebo být (1976). Praha 1992. Frankfurtská škola, západný neomarxizmus

Wallerstein, Immanuel: The Capitalist World-Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1979

Wallerstein, Immanuel: The Politics of the World-Economy: The States, the Movements and the Civilizations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984

Wallerstein, Immanuel: Historical Capitalism, with Capitalist Civilization. London: Verso, 1995

Wallerstein, Immanuel (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, NC: Duke University Press

Website: http://www.iwallerstein.com

Alvin Toffler: Tretia vlna (1980) (Uloz.to)

Alvin Toffler: Utváranie novej civilizácie. Politika tretej vlny (1995). Open Windows 1996

D. Alijevová: Súčasná americká sociológia. Bratislava 1985

Giovanni Sartori: Teória demokracie (1987). Archa, Bratislava 1993

Paul A. Samuelson/William D. Nordhaus: Ekonómia I.-II. (1989), Bradlo Bratislava, 1, vyd. 1992

David B. Johnson: Teória verejnej voľby (1991). Úvod do novej politickej ekonómie. SOFA 1997, 2008

Sigmund Bauman: Úvahy o postmodernej dobe (1995)

Yvonne Strecková, Ivan Malý a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Computer Press Brno 1998

Jűrgen Habermas: Štrukturálna premena verejnosti (2000). Frankfurtská škola, neomarxizmus

Filosofie a metodologie ekonomických věd. Acta oeconomica Pragensia. 7/2001

David Schweickart: Po kapitalizme. Ekonomická demokracia (2002). Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010

Peter Singer: Jeden svet. Etika globalizácie (One World: The Ethics of Globalisation, 2002). Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006

Michael Hauser: Sociální stát a kapitalismus. SOK 2007

Alfred Jäger: Diakonia ako sociálny podnik. Manažment v kresťanskom neziskovom sektore (2004). MASM Žilina 2008

Jaroslav Jílek, Jiřina Moravová: Ekonomické a sociální indikátory. Futura Praha 2007

James Fulcher: Kapitalizmus (2008). Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2011

Mark Bauerlein: Najhlúpejšia generácia. Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť (2008). Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2011

Fredric Jameson: Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. SOK 2016

Zločiny kapitalizmu:

Zločiny kapitálu, spracované KSM (ksm.cz)

Zpráva mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lysinmanovskými vojsky (pektusan.net)

T. K. Belaščenko: USA. 200 rokov – 200 vojen. Pravda, Bratislava 1979

Kol.: Černá kniha kapitalismu. Orego 2000

Perrault Gilles a kol.: Zločiny kapitalizmu. Eko-konzult 2017

3. Teoretická, duchovná línia, paradigma socialistickej epochy:

K. Marx, F. Engels: Nemecká ideológia (1845-46). Bratislava 1961

K. Marx, F. Engels: Svätá rodina (1845). Vyd. politickej literatúry, Bratislava 1963

K. Marx, F. Engels: Manifest Komunistické strany (1848, Marxist.org)

Karol Marx:

K. Marx: Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. Svoboda Praha 1978

K. Marx: Tézy o Feuerbachovi (1845, zverejnil Engels 1888)

K. Marx: Bieda filozofie (1847). Pravda, Bratislava 1980

K. Marx: Triedne boje vo Francúzsku 1848-50 (1850). Svoboda Praha 1978

K. Marx: Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta (1852, uverejnený 1932, Komsomol.cz)

K. Marx: List Weydemeyerovi (5. 3. 1852)

K. Marx: Základy kritiky politickej ekonómie. Rukopisy „Grṻndrisse“, I.-II. zv. (Ekonomické rukopisy z rokov 1857 – 1859). Pravda, Bratislava 1974 – 1975

K. Marx: Ke kritice politické ekonomie (1859, Komsomol.cz). Bratislava 1952

K. Marx: Mzda, cena a zisk (zápis prednášky 1865, vyšlo 1898, Marxist.org)

K. Marx: Kapitál, díl první. Kritika politickej ekonómie. Výrobný proces kapitálu (1867, Marxist.org). 5. vyd. Pravda Bratislava 1985

K. Marx: Kapitál, díl druhý. Kritika politickej ekonómie. Obežný proces kapitálu (Engels1885, Marxist.org). 3. vyd. Pravda Bratislava 1985

K. Marx: Kapitál, díl třetí. Kritika politickej ekonómie. Celkový proces kapitalistickej výroby (Engels 1894, Marxist.org). 2. vyd. Pravda Bratislava 1987

K. Marx: Teórie o nadhodnote I. (Kautsky 1905, Štvrtý zväzok Kapitálu. Súčasť Ku kritike politickej ekonómie z r. 1861 – 1863). 2. vyd. Pravda Bratislava 1987

K. Marx: Teórie o nadhodnote II. (Kautsky 1910, Štvrtý zväzok Kapitálu. Súčasť Ku kritike politickej ekonómie z r. 1861 – 1863). 2. vyd. Pravda Bratislava 1989

K. Marx: Občianska vojna vo Francúzsku (1871)

K. Marx: Kritika Gothajského programu (1875). Svoboda Praha 1974

K. Marx: Matematické rukopisy (od r. 1858, o rozsahu asi 1000 strán zostali v rukopise). Praha 1978

K. Marx: Námezdní práce a kapitál (ako články 1949, samostatne 1884). Malá knihovna M-L, Svoboda Praha 1949

Friedrich Engels:

B.Engels: Postavení dělnické třídy v Anglii. (1845, Marxist.org)

F. Engels: Zásady komunizmu (1847, Marxist.org)

B. Engels: Německá selská válka (1850, Komsomol.org)

F. Engels: Revolúcia a kontrarevolúcia v Nemecku (1851-1852)

F. Engels: K bytovej otázke (1872). Velká knihovna M-L, Svoboda Praha 1949

B. Engels: Dialektika přírody .DOC (1873-1882, Kominternet.cz). 3. vyd. Pravda, Bratislava 1976

F. Engels: Podiel práce na poľudštení opice (1876, neskôr zaradená do Dialektiky prírody). Knižnica M-L, Pravda Bratislava 1949

F. Engels: O Marxovi (1877). Pravda, Bratislava 1952

F. Engels: Anti-Dűhring (1878). 3. vyd., Pravda, Bratislava 1976 – encyklopédia marxizmu

F. Engels: Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu (1884)

B. Engels: Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filozofie (1886, Komsomol.org

B. Engels: Úloha násilí v dějinách (napísaná 1887, vyd. 1888). Malá knihovna M-L, Svoboda

B. Engels: Vývoj socializmu od utopie k věde (1894). V slovenčine aj ako O historickom materializme. Naše vojsko 1966. (marxist.org)

B. Engels: O rozklade feudalizmu a rozvoji buržoázie (vydaná r. 1941 v Moskve z pozostalosti, názov vydavateľ). Malá knihovna M-L, Svoboda, Praha 1949

V. I. Lenin:

V. I. Lenin: Vývoj kapitalizmu v Rusku (1899).

V. I. Lenin: O stávkách (1899, Marxist.org)

V. I. Lenin: Čo robiť? Pálčivé otázky nášho hnutia (1902, Vzdor.org). Pravda, Bratislava 1975

V. I. Lenin: Krok vpřed, dva kroky vzad (Krize v naší straně) (1904, Komsomol.cz)

V. I. Lenin: Dvě taktiky sociální demokracie v demokratické revoluci (1905, Komsomol.cz

V. I. Lenin: Socializmus a náboženstvo (1905). ČMF, Pravda 1975

V. I. Lenin: Poučenie z komúny, *.DOC (1908, Vzdor.org)

V. I. Lenin: Materializmus a empiriokriticizmus (1908). Pravda, Bratislava 1976

V. I. Lenin: Marxismus a revizionismus, *.DOC (1908, Vzdor.org)

V. I. Lenin: O niektorých zvláštnostiach historického vývoja marxizmu (1910). V. I. Lenin, Spisy 17, s. 30

V. I. Lenin: O vzťahu robotníckej strany k náboženstvu (1912)

V. I. Lenin: Karol Marx (1912)

V. I. Lenin: K dvadsiatemu piatemu výročiu úmrtia Jozefa Dietzgena (1913). V. I. Lenin: Spisy 19. Zdôraznenie marxizmu ako výrazu triednych záujmov robotníkov, Dietzgen ako robotník samostatne dospel k marxizmu.

V. I. Lenin: Tři zdroje a tři součásti marxismu (1913, Marxist.org)

V. I. Lenin: O národnostní otázce (Kritické poznámky k národnostnej otázke, 1913, Komsomol.cz). Spisy 20

V. I. Lenin: O práve národov na samourčenie (1914). Pravda, Bratislava 1950

V. I. Lenin: Filozofické zošity (1914-1916). Pravda, Bratislava 1980. Encyklopédia materialistickej dialektiky

V. I. Lenin: Socializmus a vojna (1915). Pravda, Bratislava 1952

V. I. Lenin: Imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu , *.DOC (1916, Vzdor.org). Pravda, Bratislava 1975

V. I. Lenin: Štát a revolúcia (1917, Vzdor.org). Pravda, Bratislava 1975

V. I. Lenin: Stát a revoluce (1917, Komsomol.cz). Svoboda Praha 1982

V. I. Lenin: Úkoly revoluce (1917, Marxist.org)

V. I. Lenin: Proletářská revoluce a renegát Kautsky (1918, Komsomol.cz)

V. I. Lenin: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (1920, Marxist.org). Pravda, Bratislava 1975

V. I. Lenin: O Nové ekonomické politice, *.DOC (1921, Vzdor.org)

J. Dietzgen: Podstata duševnej práce (1869). Pravda, Bratislava 1974

A. Bebel: Žena a socializmus (1878). Praha 1962

P. Lafargue: Z diela (Právo na lenivosť. Ekonomický determinizmus Karola Marxa, 1884). Pravda Bratislava 1987

G. V. Plechanov: O vývoji monistického názoru na dejiny (1895, pseudonym Beltov). Vybrané filosofické spisy I., Praha 1960

G. V. Plechanov: K otázkam úlohy osobnosti v dejinách (1898). SVPL, Bratislava 1956. Tiež In: G. V. Plechanov: Za materializmus a dialektiku. Pravda Bratislava 1984

G. V. Plechanov: Materialistické chápanie dejín (1901). In: G. V. Plechanov: Za materializmus a dialektiku. Pravda Bratislava 1984

G. V. Plechanov: Základné otázky marxizmu (1907). G. V. Plechanov: Za materializmus a dialektiku. Pravda Bratislava 1984

G. V. Plechanov: Umenie a spoločenský život (1912)

R. Luxemburgová: Sociální reforma nebo sociální revoluce? (1898, marxists.org)

Róza Luxemburgová: Akumulácia kapitálu (1913). Pravda, Bratislava 1979

John Reed: Deset dnů, které otřásly světem. Mladá fronta 1957 (VOSR)

Maxim Gorkij: Mládeži. Auróra 1972

A. Gramsci: Historický materializmus a filosofie Benedetta Coceho (1948). Praha 1966

Antonio Gramsci: Základy politiky. Mladá fronta, Praha 1967

Antonio Gramsci: https://www.marxists.org/archive/gramsci/ (v angl.)

 

Jiří Wolker: Výber z poézie (Slovenské nakl. detskej lit., Bratislava 1956, Komsomol.cz)

Jiří Wolker: Z díla (Naše vojsko, Praha 1954, Komsomol.cz)

Jiří Wolker: Balady (Československý spisovatel 1964, Komsomol.cz)

Wolker pracujícím (Václav Petr, Praha 1949, Výber S. K. Neumanna, Komsomol.cz)

Wolker pracujícím (Práce, Praha 1987, Výber S. K. Neumanna, Komsomol.cz)

 

J. V. Stalin: O dialektickom a historickom materializme (Vzdor.org)

J. V. Stalin: O Komunistické Straně Československa – 1925(Kominternet.cz)

J. V. Stalin: O třech zvláštnostech Rudé armády – 1928 (Kominternet.cz)

J. V. Stalin: Projev k národům Sovětského svazu 9. 5. 1945 (Kominternet.cz)

J. V. Stalin: Proti vulgarisaci hesla sebekritiky (Kominternet.cz)

J. V. Stalin: Závrať z úspěchů – 1930 (Kominternet.cz)

J. V. Stalin: Ekonomické problémy socialismu v SSSR (Komsomol.cz)

J. V. Stalin: Marxismus a národnostní a koloniální otázka (Komsomol.cz)

Klement Gottwald: Kupředu, zpátky ni krok! (Komsomol.cz)

Klement Gottwald: Proti fašismu a válce, za lidovou demokracii a soc. revoluci, 1. část (Komsomol.cz)

Klement Gottwald: Proti fašismu a válce, za lidovou demokracii a soc. revoluci, 2. část (Komsomol.cz)

Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce (1943, vydaná 1945, Komsomol.cz). Mladé letá 1986

Julius Fučík: Zářivé poselství , Výber z diela. Praha 1973(Komsomol.cz)

Julius Fučík a Osvobozené divadlo  (2015, Klubspolved.cz)

Košický vládní program (5. 4. 1645, Komsomol.cz)

Fidel Castro: Vybrané projevy 1953/1977 (1. část) (Komsomol.cz)

Fidel Castro: Vybrané projevy 1953/1977 (2. část) (Komsomol.cz)

Fidel Castro: Revoluce je dcerou vzdělanosti a idejí (Komsomol.cz)

Fidel Castro: Dějiny mi dají za pravdu (Komsomol.cz)

Ernesto Che Guevara: Motocyklové deníky (Komsomol.cz)

Ernesto Che Guevara: Bolívijský deník (1967, Komsomol.cz)

 

Mao Ce-Tung: O praxi a rozporu. Knihu uviedol Slavoj Žižek. SOK Praha 2011

Učebnice a diela marxisticko-leninskej vedy, filozofie, ekonómie, sociológie:

Študijné texty Základy marxistickej filozofie (2016, marxizmus.cz)

Prehľad poznatkov z marxizmu (2004, ksm.cz)

Marxistický internetový archív (marxist.org)

Díla teorie marxismu-leninismu – 1. diel (Kominternet.cz)

Díla teorie marxismu-leninismu – 2. diel (Kominternet.cz)

F. V. Konstantinov a kol.: Základy marxisticko-leninskej filozofie. Pravda, Bratislava 1975, 3. vydanie

Brychnáč a kol.: Marxisticko-leninská filozofia. Pravda, Bratislava 1983

M. N. Rutkevič: Dialektický materializmus. Pravda, Bratislava 1976

A. I. Rakitov: Filozofia. Pravda, Bratislava 1988

Marxisticko-leninská filozofia v súčasnom svete. II.zv.: Marxisticko-leninská filozofia v kapitalistických krajinách. Bratislava : Pravda 1986

František Ledvina: Základy marxistické filosofie. Orego 2017

Miroslav Formánek: Marxizmus. Orego 2017

I. S: Narskij: Kategoriálne problémy marxisticko-leninskej filozofie. Pravda, Bratislava 1981

Kategórie historického materializmu. Bratislava 1983

Filozofický slovník. 1. vydanie. Pravda, Bratislava 1974

Antológia z diel filozofov. X. zv. Marxisticko-leninská filozofia. Pravda, Bratislava 1977

T. I. Ojzerman: Problémy filozofie a filozofie dejín. Pravda, Bratislava 1976

Dejiny marxistickej filozofie 19. st., Pravda, Bratislava 1982 – genéza utvárania marxizmu

Dejiny antickej dialektiky. Pravda, Bratislava 1974

Dejiny dialektiky. Nemecká klasická filozofia. Pravda, Bratislava 1980

Dejiny marxistickej dialektiky. Pravda, Bratislava 1973

Dejiny marxistickej dialektiky (Leninské obdobie). Pravda, Bratislava 1976

Materialistická dialektika. Stručný nástin teorie. Svoboda, Praha 1984

V. Černík: Systém kategórií materialistickej dialektiky. Pravda, Bratislava 1986

V. Černík: Dialektický vedecký zákon. Bratislava 1964

V. Černík: Problém zákona v marxistickej metodológii vied. Bratislava 1977

M. A. Parňuk-J. Coufal a kol.: Dialektické protirečenie –jadro dialektiky. Pravda, Bratislava 1985

Dialektika negácie negácie. Pravda, Bratislava 1986

I. S. Narskij: Problém protirečenia v dialektickej logike. Pravda, Bratislava 1973

P. V. Kopnin: Dialektika ako logika a teória poznania. Pravda, Bratislava 1976

E. V. Iľjenkov: Dialektická logika. Pravda, Bratislava 1977

E. V. Ilienkov: Dialektika abstraktného a konkrétneho. Pravda, Bratislava 1985

K. Bartoš: Kategorie nahodilého v dejinách filosofického myšlení. Praha 1965

V. Černík, E. Farkašová, J. Viceník: Teória poznania. Pravda, Bratislava1980

J. Zeman: Teorie odrazu a informace. Praha 1978

Čížek, F. a kol.: Filosofie, metodologie, věda. Praha: Svoboda 1969

V. Černík – J. Viceník: K otázkam metodológie vied. Bratislava 1973

V. Černík – J. Viceník a kol.: Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií. Pravda, Bratislava 1981

J. Viceník: Spory o charakter metodológie vied. Bratislava 1988

T. S. Kuhn: Štruktúra vedeckých revolúcií. Bratislava 1982

Genrich Volkov: Sociológia vedy. Pravda, Bratislava 1971

B. M. Kedrov: Filozofia a veda. Pravda 1980

Filozofické základy přírodních věd. Svoboda Praha 1980

V. Klušin, J. Pinkava: Filosofické a metodologické otázky přírodních věd XX. století. SPN Praha 1976

Vliv přírodních věd na utváření materialistického světového názoru. SPN Praha 1985

Metodologické princípy fyziky. Bratislava 1984

Vladimír Cirbes – V. Hajko: Vyučovanie fyziky a vedecký svetový názor. Bratislava 1974

A. I. Achiezer: Vývoj fyzikálneho obrazu sveta. Praha 1975

Werner Heisenberg: Fyzika a filosofie. Praha 1966

V. S. Borzenkov: Princíp determinizmu. In: Princípy dialektického materializmu a súčasná biológia. Bratislava 1977

V. N. Sadovskij: Základy všeobecnej teórie systémov. Pravda, Bratislava 1979

J. Puršová: Vývoj systémových teorií společnosti. Praha 1984

I. Jirásek: Leninizmus a teorie řízení. Praha 1974

V. G. Afanasiev: Človek a riadenie spoločnosti. Bratislava 1979

N. Wiener: Kybernetika a společnost (1950). Praha 1963

O. Lange: Celek a vývoj ve světle kybernetiky. Praha 1966

Vladimír Cirbes a kol.: Filozoficko-metodologické východiská spoločenských vied. Veda, Bratislava 1987

Karel Michňák: Idea rovnosti v dějinách a za socializmu. Svobodné slovo, Praha 1962

J. V. Byčko: Od poznání k svobodě. Praha 1972

E. V. Ilienkov: O idoloch a ideáloch. Bratislava 1972

L. V. Skvorcov: Spoločenský pokrok a sloboda. Bratislava 1982

Věda a socializmus. Praha 1982

Jiří Houška: Společenská struktura a revoluce. Svoboda 1974. Sociologická knižnice

Miroslav Soukup: Strategie rozvoje zemské civilizace. Praha 1984

Z. Sitárová, A. Kliment a kol.: Dějiny ekonomických teórií. Svoboda, Praha 1981

Ekonomický slovník. Pravda, Bratislava 1986

J. Ciepielewski, I. Kostroviská, Z. Landau, J. Tomaszewski: Hospodárske dejiny sveta. Pravda Bratislava 1978

Rondo Cameron: Stručné ekonomické dějiny světa. Victoria Publishing Praha1996

G. A. Bagaturija, V.S. Vygodskij: Ekonomický odkaz K. Marxa. Dejiny, obsah, metodológia. Pravda 1980

K. Marx: Malé ekonomické spisy. Bratislava 1971

J. Zelený: O logické struktuře Marxova Kapitálu. Praha 1962

D. I. Rozenberg: Komentáře k prvnímu dílu Marxova Kapitálu

Ladislav Šafránek: Ekonomické zákonitosti. Mladá fronta, Praha 1977

Ján Ferianc: Ekonómia času. Pravda, Bratislava 1983

V. A. Medvedev a kol.: Politická ekonómia. Učebnica. Pravda Bratislava 1990

 

J. Vojtíšek a kol: Politická ekonómia kapitalizmu. Pravda, Bratislava 1980

Kol.: Politická ekonómia súčasného monopolistického kapitalizmu I.-II. Pravda 1978

Štefan Heretik: Teoretické základy súčasnej buržoáznej ekonómie. Pravda Bratislava 1973

V. S. Afanasjev: Buržoazní ekonomické myšlení 20. století. Svoboda Praha 1989

Jaromír Barvík a kol.: Politická ekonomie socialismu. SPN Praha 1980

L. M. Gatovskij: Otázky rozvoja politickej ekonómie socializmu. Marxistická PE. Diela svetových ekonómov. Pravda, Bratislava 1983. História utvárania soc. ek. teórie

N. D. Kolesov: Zákon súladu medzi výrobnými silami a výrobnými vzťahmi v socializme. Pravda Bratislava 1977

Jozef Sokira: Ekonomické záujmy za socializmu. Veda, Bratislava 1978

L. I. Abalkin: Hospodářský mechanizmus rozvinuté socialistické společnosti. Praha 1977

L. I. Abalkin: Sústava ekonomických zákonov socializmu. Príloha Nového slova, 1981, č. 1

B. K Zlobin: Ekonomické mechanizmy zvyšovania kvality výroby. Bratislava 1982

Prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc.: Základné teoretické otázky ekonomického systému rozvinutej socialistickej spoločnosti. Výskumná úloha VŠE Bratislava 1988

Ján Ferianc, Jozef Košnár: Hospodársky mechanizmus v prestavbe. VŠE Bratislava 1988

Modelová analýza vývoja čs. ekonomiky v rokoch 1986-1989 a variantná prognóza do roku 1995. Výskumný ústav sociálno-ekonomických informácií a automatizácie v riadení. Bratislava 1990

Prognóza ekonomického rozvoja SSR do roku 2010. Ekonomický ústav SAV Bratislava 1988

Stanislav Vácha: Jak řídí Slušovice. Novinář 1988

Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí. Svoboda Praha 1977

Ing. Alois Slepička, DrSc. „Přeměny venkova“, Nakladateľstvo Svoboda 1989 – o úspechoch socialistického poľnohospodárstva

Právo a sociologie. Akademie věd SSSR. Praha 1978

L. Nový: Vývoj marxistického sociologického myšlení po Říjnové revoluci. Výbor textů. Praha 1989

Základy M-L obecné teorie státu a práva. Svoboda 1982

Vladimír Cirbes: Sociálno-triedna štruktúra a jej funkcie v sociálnom rozvoji. Úlohy sociálneho rozvoja v rozvinutej socialistickej spoločnosti. Zborník 1985

F. M. Burlackij, A. A. Galkin: Politická sociologie kapitalizmu. Svoboda 1989

Zákonník práce 2011.Úplné znenie. KOZ SR 2011

Jiří Vaněk: Teorie společenského vědomí. Panorama 1980

I. S. Kon: Utváranie ja. Bratislava 1980

Vladimír Brožík: Marxistická teória hodnotenia. Pravda 1978

V. Brožík: Hodnoty a významy.

L. M. Archangeľskij: Marxisticko-leninská etika. Pravda 1976

J. Popelová: Etika. Bratislava 1981

Etický slovník. Pravda 1978

O. K. Drobnickij: Pojem morálky. Bratislava 1980

M. F. Ovsiannikov a kol.: Estetika. Bratislava 1976

Kolektív: Dejiny marxistickej estetiky. Pravda 1985

A. F. Losev – V. P. Šestakov: Dějiny estetických kategórií. Bratislava 1978

D. Kuklinková: Hľadanie meradiel estetickej hodnoty. Bratislava 1971

A. Schaff: Marxizmus a ľudské indivíduum. Bratislava 1966

J. Cetl: P. Horák, R. Hošek, J. Kudrna: Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha 1985

Anton Semjonovič Makarenko: Vybrané pedagogické spisy I.-II.-III.-IV.-V. Slovenské štátne pedagogické nakladateľstvo 1952

G. M. Andrejevová: Sociální psychologie. Praha 1984

John Reed: Desať dní, ktoré otriasli svetom (The Days that shook the World). SVPL Bratislava 1957, Orego 2007

Dějiny socialistického Československa. Studie a materiály. Ústav československých a světových dějin ČSAV. Praha 1989

Encyklopédia Slovenska, 1. – 6. diel. Veda, Bratislava 1977 – 1982

Prehľad dejín KSČ. Pravda 1976

Dejiny KSČ v datech. Praha 1984

Ústava Svazu sovětských socialistických republik. Svoboda 1977

Ústava Československej socialistickej republiky. Pravda 1975 – ústava z r. 1969

Ústava polské lidové republiky. SPN 1978 (ústava z 22. 7. 1952)

Dokumenty Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Helsinky 1975. Pravda 1975

 

Duchovná línia post-klasického socializmu (Čína, Vientnam, Kuba)

Všeobecný hospodářský výhled do roku 2010. Úsřední ústav národohospodářského výskumu Praha 1986

Prognóza ekonomického rozvoja SSR do roku 2010. Ekonomický ústav SAV Bratislava 1988

Stanislav Vácha: Jak řídí Slušovice. Novinář 1988

Daniel Kunštát: Za rudou oponou. Komunisté a jejich voliči po roce 1989. SLON 2015

Socialismus 21. století.  Projekt KSČM

Paul Cockshott, Allin Cottrell: Kybersocialismus. SOK 2006

Peter Zajac-Vanka: COOPINDUSTRIA – podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samosprávy. IRIS, Bratislava 2015

Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в XXI веке.  2004

Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций в 2 ч. М.: Квадрига, 2010.

Xi Jinping: O správě státu I, (Výber prejavov), Univerzita Palackého 2014

Xi Jinping: O správě státu II, (Výber prejavov), Univerzita Palackého 2017

Xi Jinping: O správě státu III, (Výber prejavov), Univerzita Palackého 2020

After 40 years of reform and „opening up“ (40 rokov reforiem a otvárania sa svetu). Štúdia tímu autorov, vyšla v Science Advances 2019

China and the World in the New Era (Čína a svet v novej ére), Biela kniha, ktorú vydala vláda ČĽR v r. 2019. Beijing: The State Council Information Office of the People’s Republic of China. September 2019, – http://news.cn/english/2019-09/27/c_138427541.htm

Yang Ping/Jan Turowski (Hrsg.): Sozialismusdebatte chinesischer Prägung, LinkerChinaDiskurs 1, Eine Publikation des Beijing-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung 2021

Wang Yiwei: Čína a Nová hodvábna cesta. Perfekt, 2021 (globálny socializmus)

Súčasné marxistické, ľavicové a iné diela:

Humanistický podnik: Prípad Mondragon. ÚÚNV 1991

Bohumír Pavelek: Buržoazní společnost. SOK 2010

Gérard Duménil, Dominique Lévy: Marxistická ekonomie kapitalizmu, SOK 2011

David Harvey: Záhada kapitálu. Přežije kapitalismus svou poslední krizi? SOK 2012

Thomas Picketty: Kapitál v 21. storočí. Ikar 2015

Dušan Borovský: Kapitalizmus und Krieg. Nemecko

Štefan Dolák, Jozef Troják: Osudy ekonomiky po revolúcii. Neografia 1991

Gustáv Murín: Mafiáni v Bratislave. Marenčin PT, 2006

Gustáv Murín: Mafia v Bratislave 1989-1999. Dekáda zločinu a trestu. Marenčin PT, 2008

Gustáv Murín: Mafia na Slovensku – Osudy bossov Černákovej éry, Marenčin PT, 2009

Zuzana Kusá: Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike za rok 2013. Sociologický ústav SAV 2013 http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1858_attach_tienova_sprava_2013_full.pdf

Ilona Švihlíková: Jak sme se stali kolonií. Rybka 2015

Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť (1990). Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2015

Alekxandr Zinoviev: Komunizm kak realnost. Krizis kommunizma. Moskva 1994

G. A. Zjuganov: Rusko a súčasný svet . NVK International 1996

Herbert Ďurkovič: Cesta do prepadliska. Prima Print Bratislava 1997. Expertíza k politickému, ekonomickému a sociálnemu vývoju Slovenska za posledných 50 rokov.

H. H. Holz: Porážka a budoucnost socializmu. KSM 1999

R. Kovář, Z. Křemen, Č. Ullrich, V. Šantroch: Ve jménu života aneb Renesance socialismu očima jeho porážky  (kscm.cz)

Marxistické pojetí světa v pojmech (2015, Klubspolved.cz)

Karol Ondriaš: My, Motroci XXI. storočia, takto prisaháme. Alternatíva 1998

Karol Ondriaš: Socializmus verzus kapitalizmus na Slovensku. (Vzdor.org). Slovart 2001

Socialismus 21. století. Projekt KSČM

Bini Adamczak: Communism for Kids (Komunizmus pre deti). MitPress 2004 http://www.nationalreview.com/corner/446670/communism-kids-book-bini-adamczak-published-mit-press

Albert Michael: Naša nádej. Život bez kapitalizmu. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010

Peter Dinuš: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Veda, Bratislava 2010

Peter Dinuš: Spor o Marxa. Bratislava : VEDA, Ústav politických vied SAV, 2011

Peter Dinuš: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Veda, Bratislava 2011

Peter Dinuš, Ladislav Hohoš: Svet v bode obratu : systémové alternatívy kapitalizmu koncepcie, stratégie, utópie. Bratislava : VEDA, Ústav politických vied SAV, 2011

Peter Dinuš, Kristína Šabíková: Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi. Veda, Bratislava 2013

Peter Dinuš: Politika bez masky. Veda Bratislava 2015

Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.: Revoluce aneb transformace/Revolúcia alebo transformácia. Veda, Filosofia, 2014

Ľuboš Blaha: Späť k Marxovi?: (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti). Veda, Bratislava 2009

Ľuboš Blaha: Sociálna spravodlivosť a identita. Bratislava: Veda 2006

Ľuboš Blaha: Matrix kapitalizmu. Blíži sa revolúcia? Veda, Bratislava 2011

Ľuboš Blaha: Európsky sociálny model. Čo ďalej? Veda, Bratislava 2014

Oskar Krejčí: Lidská práva. Professional Publishing 2011

Jan Keller: Tři sociálni světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. SlON 2011

Jan Keller: Úvod do sociologie. SLON 2012

Michal Polák: Hlavou proti vetru. CCW Bratislava v spolupráci so SOK Praha, 2012

Peter Daubner: Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov. Diplomová práca, UMB B. Bystrica, 2013

Branislav Fábry: Niektoré nedostatky pojmu vlastníctvo v liberálnom myslení, Projustice.sk, 2013

Jana Sivičeková: Kubánska revolúcia. Od historických súvislostí k významu súčasnosti. Veda, Bratislava 2015

Petra Burzová: Okouzleni pohledem na dav. Princip uzavření a meze postsocialistické slovenské identifikace. SLON 2015

Lukáš Perný: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike. Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, 2017

Lukáš Perný: Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2018

Ilona Švihlíková, Miroslav Tejkl: Kapitalizmus, socializmus a budoucnost aneb Mikeš už přišel. Rybka Publishers, Praha 2017

Ladislav Hohoš a kol.: „Civilizácia na rázcestí“ po polstoročí. Veda, Bratislava 2018

Peter Dinuš a kol.: Október 1917 a súčasnosť. Veda, Bratislava 2018

Dominika Dinušová: Za hlasom revolúcie. Veda, Bratislava 2018

Niektoré ďalšie zaujímavé on-line stránky :

Zákony schválené Národnou radou SR: http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184

Základné dokumenty SR: http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=124

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s