Eurázijská ekonomická únia v r. 2020  – šiesty rok

Vladimir Chuškin

Výsledky euroázijskej hospodárskej únie (EAEU) v roku 2021 sa zhrnú neskôr, ale zatiaľ chceme hovoriť o hlavných výsledkoch roku 2020 – šiesteho roka fungovania EAEU.

Za šesť rokov sa Hospodárska únia stala neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych modelov členských štátov. Nájdená paradigma spolupráce medzi piatimi štátmi (v roku 2020, Kuba a Uzbecká republika tiež získali štatút pozorovateľských štátov v EAEU) sa ukázala ako užitočná. Hoci podľa výsledkov tohto “pandemického” roka s jeho obmedzeniami pohybu došlo k poklesu HDP o 10,7 %, bolo možné nielen zachovať, ale aj rozvíjať priemyselné jadro EAEU.

V roku 2020 výrobné odvetvie Únie takmer neumožnilo pokles výroby a výrobný priemysel dokonca zaznamenal nárast o 0,6 %. Poľnohospodárska výroba rástla vo všetkých krajinách Únie a v EAEU ako celku – o 2,3 %. V súčasnosti si EAEU poskytuje všetky hlavné druhy poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, čo naznačuje vysokú úroveň potravinovej bezpečnosti.

V roku 2020 Eurázijská hospodárska komisia (EHS) reštrukturalizovala svoje činnosti a nasmerovala úsilie na účinné riadenie zdrojov – poskytla trhu Únie lieky a zdravotnícke pomôcky, životne dôležité priemyselné a potravinové výrobky. Akútne otázky vzájomného a zahraničného obchodu sa riešili na dennej báze a opatrenia na zabezpečenie hospodárskej stability sa rýchlo rozvíjali a prijímali spolu s vládami členských štátov.

ECE sa zároveň zamerala na strategické rozvojové ciele. Bol schválený prvý medzištátny program v oblasti kozmického priestoru, vytvorila sa industrializačná mapa – informačná základňa pre spoluprácu v oblasti dovozu a nahrádzania na úrovni Únie. Súčasná verzia tejto mapy zhromažďuje informácie o 182 veľkých investičných projektoch v 24 odvetviach v celkovej hodnote viac ako 300 miliárd dolárov.  Spoločnosť má možnosť hľadať partnerov na organizovanie projektov nahrádzajúcich import a ich zahrnutie do už realizovaných projektov.

Vypracovala sa aj mapa rozvoja agropriemyslu – informačný zdroj zameraný na účinné využívanie schopností partnerov v Únii pri vytváraní projektov spolupráce a prilákaní investorov. Táto mapa zahŕňa veľké investície vrátane inovatívnych projektov v odvetví poľnohospodárstva. Celkové náklady na prebiehajúce a plánované projekty sú viac ako 10 miliónov dolárov. Tento zoznam zahŕňa aj projekty spolupráce, pre ktoré sa hľadajú investori. Mimoriadne dôležité sú projekty zamerané na realizáciu potenciálu nahradenia dovozu a vývozu, najmä v oblasti rastlinnej výroby, chovu zvierat, spracovania a agrologistiky, ako aj vytvorenie systému na účtovanie výroby a obehu poľnohospodárskych výrobkov na monitorovanie potravinovej bezpečnosti EAEU.

Na pozadí krízových javov roku 2020 došlo k poklesu hodnoty vzájomného obchodu v porovnaní s rokom 2019 o 10,7 % (bez pohonných hmôt a energetických tovarov – o 5,4 %). Najväčšie zníženie objemu vzájomného obchodu bolo zaznamenané v Rusku (o 13,1 %), najmenšom – v Bielorusku (o 3,8 %). Objem vzájomného obchodu EAEU klesol v menšej miere ako obchodný obrat v zahraničnom obchode s krajinami mimo EAEU (o 15,1 %). Rozhodujúcim faktorom negatívnej dynamiky zahraničného obchodu s tovarom bol pokles vývozných dodávok o 20,8 %. Dovoz z krajín mimo EAEU klesol o 5,5 %. Podiel vzájomného obchodu na celkovom objeme zahraničného obchodu EAEU v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 vzrástol o 0,5 % na 14,9 %.

Ruský rubeľ zostal hlavnou menou vyrovnania vo vzájomnom obchode medzi členskými štátmi Únie (72,6% platieb vo vzájomnom obchode). Podľa Komisie objem vzájomného obchodu s tovarom členských štátov EAEU na rok 2020, denominovaný v ruských rubľoch, predstavoval približne 4 bilióny. (100,2 % na úroveň roku 2019).

Komoditnej štruktúre vzájomného obchodného obratu EAEU dominovali medziprodukty (59 %), z ktorých energetické produkty predstavovali 17,1 %, železné kovy a výrobky z nich – 15,4 %, spotrebný tovar – 28,4 % vzájomného vývozu, 8,7 % – investičný tovar.

V roku 2020 bolo zníženie vzájomného obchodného obratu spôsobené najmä poklesom dodávok minerálnych výrobkov (o 24,9 %), kovov a výrobkov z nich (o 14,2 %), strojov, zariadení a vozidiel (o 10,2 %). Objem dodávok potravinárskych výrobkov a poľnohospodárskych surovín vzrástol o 2,9 %. Zníženie hodnoty vzájomného obchodu členských štátov v roku 2020 bolo do značnej miery spôsobené poklesom fyzického objemu dodávok (o 18,2 %) a priemernými zmluvnými cenami (o 33,8 %) vývozu ropy, ako aj poklesom vývozu nákladných vozidiel a automobilov o 29,1 % (najmä z Bieloruska a Ruska), železných kovov a výrobkov z nich o 15,2 % (z Ruska a Kazachstanu).

V roku 2020 sa vývoz služieb z EAEU do iných krajín znížil o 23,8 %. Situácia sa medzi členskými štátmi značne líšila. Najväčší pokles tohto ukazovateľa bol zaznamenaný v Kirgizskej republike (o 59,8 %), najmenšom – v Bieloruskej republike (o 2,6 %). Objem vzájomných služieb v EAEU sa v roku 2020 znížil o 31 % (o 7 % viac ako objem vývozu služieb do krajín mimo EAEU). Zo všetkých členských štátov sa podielové služby v Arménsku znížili menej ako služby v tretích krajinách. Pokles objemu vzájomných služieb viedol k tomu, že v roku 2020 bol objem vzájomných služieb 93 % v porovnaní s úrovňou z roku 2012. V štruktúre služieb Únie dominovali dopravné služby (35,2 %) a cestovanie (19,9 %). V porovnaní so štruktúrou medzinárodného trhu so službami majú nízky podiel finančné služby (1,5 % oproti 8,5 %) a poplatky za používanie duševného vlastníctva (1,3 % oproti 6,7 %).

Práca EHS v roku 2020 bola zameraná na prechod z fázy formovania do fázy integrácie projektov. Dôraz bol kladený na investičnú spoluprácu a doplnkovú špecializáciu v reálnom sektore hospodárstva. S cieľom zvýšiť stupeň koordinácie priemyselných a agroindustriálnych politík, zabezpečiť synergiu národných rozvojových plánov a programov, vytvoriť euroázijské spoločnosti a realizovať projekty spolupráce – tento prístup je stanovený v strategických smeroch pre rozvoj eurázijskej hospodárskej integrácie do roku 2025, ktoré schválili vedúci predstavitelia členských štátov EAEU 11. decembra 2020. Stratégia 2025 je kľúčovým podkladovým dokumentom strategického plánovania na nasledujúcich 5 rokov. Zoznam opatrení a mechanizmov stratégie do roku 2025 je “plánom” rozvoja integrácie a stanovuje prijatie regulačných právnych aktov EAEU, zmien a doplnení Zmluvy o EAEU a uzatvárania medzinárodných zmlúv.

Fond strategickej kultúry, fondsk.ru

This entry was posted in Nekategorizované and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s