Pred 70 rokmi bola založená RVHP

5. – 8. 1. 1949 vznikla v Moskve RVHP. Šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi sa stali ZSSR, Poľsko, ČSR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, od roku 1950 sa stala členom NDR, do roku 1962 bolo členskou krajinou i Albánsko, od roku 1962 sa stalo členom Mongolsko, od roku 1972 Kuba a od roku 1978 aj Vietnam. Od roku 1964 čiastočne spolupracovala aj Juhoslávia (SFRJ), dohody o spolupráci boli na medzištátnej úrovni uzatvorené s Fínskom od roku 1973 a s ďalšími krajinami na iných kontinentoch ako Irak, Mexiko, Nikaragua, Mozambik, Angola, Etiópia a Južný Jemen (Jemenská ľudovodemokratická republika).

Hlavnými orgánmi RVHP boli zasadanie RVHP, výkonný výbor RVHP, výbory RVHP, stále komisie a sekretariát.

Najvyšším orgánom organizácie bolo zasadanie RVHP, na ktorom každú krajinu zastupovala delegácia, ktorej zloženie určovala vláda príslušného štátu. Výkonný výbor RVHP bol hlavným výkonným orgánom organizácie, zložený z predstaviteľov členských štátov na úrovni podpredsedov vlád, ktorí boli spravidla aj stálymi zástupcami krajín v RVHP. Riešili operatívne otázky spolupráce krajín. Výbory RVHP boli zriadené zo zástupcov členských štátov organizácie a ich zasadanie sa konali podľa potreby, najmenej dvakrát do roka v sídle sekretariátu RVHP v Moskve, ktorý bol hospodárskym, výkonným a administratívnym orgánom RVHP. Stále komisie RVHP zriaďovalo zasadanie RVHP z delegácií menovaných členskými štátmi, na ich čele bol spravidla minister.

RVHP sa najprv týkala len obchodu, neskôr aj plánovania výroby a napokon mala viesť k hospodárskej integrácii pod vedením ZSSR. Pre umožnenie ľahšieho účtovania v rámci krajín RVHP na bilaterálnej úrovni sa používalo vzájomné zaúčtovanie pohľadávok formou bartera na multilaterálnej úrovni bola vytvorená zvláštna zúčtovacia jednotka, prevoditeľný rubeľ, ktorý nemal fyzickú podobu. Organizácia sa stala spoločenstvom spolupracujúcich krajín, ktoré si vzájomne pomáhali. Na území Slovenska fungovali v rámci RVHP napríklad vtedajšie Východoslovenské železiarne (VSŽ) v Košiciach, Slovnaft v Bratislave, Závody ťažkého strojárstva Martin, hlinikáreň v Žiari nad Hronom a mnohé iné.

Začiatkom 70-tych rokov krajiny RVHP, ktoré mali 18 % územia a len 10 % obyvateľov sveta, produkovali asi tretinu svetovej priemyselnej výroby.

V r. 1973 predstavoval potenciál RVHP (10 krajín – Albánsko, BĽR, ČSSR, Kuba, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR, ZSSR) asi 33 % celosvetovej priemyselnej produkcie.
(Z toho ZSSR v r. 1975 asi 20 %).

Chýbali tu pritom veľké krajiny ako Čínska ľudová republika, Vietnamská socialistická republika, Kórejská ľudovodemokratická republika, Socialistická federatívna republika Juhoslávia.
Krajiny EHS (9 krajín) v tom čase produkovali asi 17 % priemyselnej produkcie.

Mapa hospodárskych blokov v Európe v 80. rokoch 20.storočia:členské štáty RVHP červené, členské štáty EHS Európske hospodárske spoločenstvo modré,krajiny EZVO Európske združenie voľného obchodu zelené

Socialistická svetová sústava si vytvorila vlastný hospodársky, finančný, vedecký, vzdelávací, politický priestor.

RVHP počas svojej činnosti vytvorila celý rad špecializovaných stálych komisií, ktoré koordinovali spoluprácu v jednotlivých oblastiach:
-hutníctvo železa
-hutníctvo neželezných kovov
-geológia,
-uhoľný priemysel
-priemysel ropy a plynu
-elektrická energia
-mierové využitie jadrovej energie
-strojárstvo
-chemický priemysel
-rádiotechnický a elektrotechnický priemysel
-ľahký priemysel
-poľnohospodárstvo
-potravinársky priemysel
-stavebníctvo
-spoje
-civilné letectvo
-zdravotníctvo
-zahraničný obchod
-devízové a finančné otázky
-štandardizácia
-štatistika.

Výsledky spoločného úsilia štátov RVHP:

V r. 1966 bol založený Interkozmos – program a organizácia socialistických krajín pre výskum a mierové využitie kozmického priestoru.
-V rámci Interkozmosu spolupracovali BĽR, ČSSR, Kuba, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR, ZSSR, VSR.
-Prebiehala tiež spolupráca s ďalšími krajinami, napr. Francúzskom, Indiou, Švédskom.
-14.10.1969 bola do kozmu vypustená družica Interkozmos a vedeckou aparatúrou zúčastnených socialistických krajín.
-2.-10.3.1978 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 28 Vladimír Remek, prvý česko-slovenský kozmonaut. Bol prvým človekom vo vesmíre pochádzajúcim z inej krajiny ako ZSSR alebo USA.
-27.6.1978 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 30 so sovietskym kozmonautom P. I. Klimukom aj poľský kozmonaut M. Hermaszewski.
-26.8.1978 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 31 so sovietskym kozmonautom V. F. Bykovskim aj kozmonaut NDR S. Jähn.
-24.10.1978 bola do kozmu vypustená s pomocou programu Interkozmos prvá čs. umelá družica Zeme Magion – k prieskumu magnetosféry a ionosféry.
-10.4.1979 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 33 so sovietskym kozmonautom N. N. Rukavišnikovom aj bulharský kozmonaut G. Ivanov.
-26.5.1980 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 36 so sovietskym kozmonautom V. N. Kubasovom aj kozmonaut MĽR B. Farkas. Návrat v lodi Sojuz 35.
-23.7.1980 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 37 so sovietskym kozmonautom V. V. Gorbatkovom aj kozmonaut VSR Pham-Tuan. Návrat v lodi Sojuz 36.
-18.9.1980 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 38 so sovietskym kozmonautom J. V. Romaněnkom aj kubánsky kozmonaut A. T. Mendez.
-22.3.1981 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 39 so sovietskym kozmonautom V. A. Džanibekovom aj mongolský kozmonaut D. Gurragčá.
-14.5.1981 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz 40 so sovietskym kozmonautom L. I. Popovom aj rumunský kozmonaut D. Prunariu.
-24.6.1982 letel do kozmu na kozmickej lodi Sojuz T-6 s dvojicou sovietskych kozmonautov aj francúzsky kozmonaut J.-L. Chrétien.
-V r. 1971 bola uzatvorená Dohoda o vytvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií “Intersputnik” – organizácie socialistických štátov pre diaľkové spoje.
—Intersputnik využíval sústavu družicového spojenia v oblasti krajín OIRT. Intersputnik tvorila sústava nestacionárnych družíc.

V r. 1963 bola zriadená so sídlom v Moskve Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce, ako platobná a úverová inštitúcia členských krajín (BĽR, ČSSR, Kuby, MĽR, MoĽR, NDR, PĽR, RSR, Vietnamu a ZSSR). Cieľom banky bolo pomáhať rozvoju ekonomickej spolupráce medzi členmi, zabezpečovať zúčtovanie v prevoditeľných rubľoch, rozvíjať obchodné a ekonomické vzťahy s nečlenskými štátmi.

Od začiatku r. 1964 sa zaviedla medzinárodná socialistická kolektívna mena – prevoditeľný rubeľ.

2.11.1964 začala fungovať medzištátna ekonomická organizácia v rámci krajín RVHP Intermetall – pre spoluprácu v hutníctve železa. Jej sídlo bolo v Budapešti, zakladajúcimi členmi boli ČSSR, MĽR a PĽR. V r. 1964 sa k dohode pripojili BĽR, ZSSR a NDR.

17.7.1969 bola podpísaná dohoda o založení medzinárodnej odvetvovej organizácie krajín RVHP Interchim pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chémie, vládami BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR, so sídlom v Halle (NDR). V r. 1971 sa k dohode pripojila RSR, v r. 1973 Juhoslávia,, v r. 1978 Kuba.

V r. 1970 bola so sídlom v Moskve založená Medzinárodná investičná banka. Jej cieľom bolo poskytovať formou strednodobých a dlhodobých úverov finančné prostriedky, potrebné na výstavbu rozsiahlych nových, alebo rekonštrukciu starých objektov v členských krajinách. Osobitná pozornosť sa venovala akciám, opierajúcim sa o medzinárodnú špecializáciu a kooperáciu členských krajín, ako aj akciám spätým s dlhodobými cieľovými programami spolupráce. Za príklady takýchto akcií môže slúžiť napr. budovanie plynovodu Sojuz, rozšírenie výroby automobilov Ikarus, alebo rekonštrukcia automobilky Tatra Kopřivnice.

22.2.1972 bola podpísaná dohoda o založení medzinárodného hospodárskeho združenia krajín RVHP Interatominstrument pre jadrovú prístrojovú techniku, vládami BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR a ZSSR. Platnosť nadobudla 1. 3. 1973. Členmi združenia sa stalo 16 výrobných podnikov a združení, ako aj organizácií zahraničného obchodu členských štátov, zaoberajúcich sa exportom a importom jadrového zariadenia.

26.2.1973 bola podpísaná dohoda o založení medzinárodného hospodárskeho spoločenstva Interkomponent pre koordináciu výrobných plánov v elektronickom a elektrotechnickom priemysle. Založili ju hospodárske organizácie MĽR a PĽR: Sídlom bola Varšava.

28.11.1973 na základe dohody medzi vládami NDR a PĽR vznikol Interport – medzinárodná hospodárska organizácia v rámci RVHP pre otázky prístavného hospodárstva.

13.12.1973 bola podpísaná dohoda o založení medzinárodného hospodárskeho združenia krajín RVHP Interatomenergo pre organizáciu výrobnej kooperácie, dodávok zariadenia a poskytovanie technickej pomoci pri výstavbe jadrových elektrární, so sídlom v Moskve. Založili ho vlády BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, ZSSR a Juhoslávie. Členmi združenia sa stala za každý štát jedna hospodárska organizácia (za ČSSR Škoda Plzeň).

13.12.1973 bola podpísaná dohoda o založení medzinárodného hospodárskeho združenia krajín RVHP Intertextilmaš na výrobu technologického zariadenia pre textilný priemysel – so sídlom v Moskve. Založili ho vlády BĽR, ČSSR, MĽR? NDR, PĽR, RSR a ZSSR. V r. 1975 sa k dohode pripojila Juhoslávia.

13.12.1973 bola podpísaná dohoda o založení medzištátnej organizácie krajín RVHP Interelektro pre ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu v oblasti elektrotechnického priemyslu so sídlom v Moskve. Platnosť nadobudla 14. 7. 1974, založili ju vlády BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR. V r. 1975 sa k dohode pripojila Juhoslávia.

V júli 1978 bol založený Internefteprodukt – medzinárodné hospodárske spoločenstvo pre spoluprácu v oblasti malotonážnych ropných výrobkov, prísad a katalyzátorov so sídlom v Sofii. Založili ho zainteresované krajiny RVHP: BĽR, ČSSR, MĽR, PĽR a ZSSR. V r. 1979 sa k dohode pripojila NDR, v r. 1981 Kuba.

V r. 1975 bola dobudovaná jednotná medzinárodná energetická sústava krajín RVHP, Rakúska a Juhoslávie, disponujúca kapacitou 54 290 MW pre územie o rozlohe 1 100 000 km2.

Koncom r. 1978 bol dokončený diaľkový plynovod Sojuz (Orengurg – západné hranice ZSSR)

Elektrické vysokonapäťové vedenie 750 kV Vinnica (ZSSR – Albertirsa (MĽR).

Vzájomne prepojená automatizovaná komplexná sústava spojov.

Socialistická sústava mala utvorený vlastný televízny priestor – Intervíziu. Išlo o medzinárodnú televíznu organizáciu, založenú v r. 1961 v rámci Medzinárodnej organizácie rozhlasu a televízie (OIRT) na výmenu programov medzi účastníckymi krajinami a na spoločnú prípravu programov. Jej členmi boli televízne organizácie Bieloruska, Bulharska, ČSSR, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, MĽR, Moldavska, Mongolska, NDR, PĽR, Rumunska, Ukrajiny, Ruska. Sídlom Intervízie bola Praha.
Socialistická sústava vytvárala vlastnú sústavu vzdelávania. Od r. 1973 na základe uznesenia pražskej konferencie ministrov školstva socialistických krajín v r. 1972 začal vo Varšave vychádzať časopis Sovremennaja vyššaja škola – vedecký časopis socialistických krajín z oblasti vysokoškolskej pedagogiky.

Ako narastala sila a vplyv RVHP, rozširoval sa aj okruh spolupráce:

1.3.1968 švédska vláda liberalizovala obchod so všetkými socialistickými krajinami.

Od r. 1964 na základe podpísanej dohody sa na práci orgánov RVHP zúčastňovala aj Juhoslávia.

V r. 1973 z iniciatívy RVHP boli nadviazané neoficiálne kontakty s predstaviteľmi orgánov EHS.
-Vo februári 1976 RVHP a členské krajiny RVHP navrhli, aby sa s EHS a členskými krajinami EHS uzavrela dlhodobá mnohostranná dohoda. Nasledovali stretnutia.
-Koncom novembra 1979 sa v Moskve stretli zástupcovia RVHP a EHS s cieľom vypracovať spoločnú dohodu.
-V tomto období išlo o spojenie dvoch veľkých potenciálov 19 krajín: krajiny RVHP (10 krajín) predstavovali asi 33 % celosvetovej priemyselnej produkcie, krajiny EHS (9 krajín) asi 17 % priemyselnej produkcie.

16.5.1973 Fínsko a RVHP uzavreli dohodu o spolupráci a výmene skúseností v oblastí ekonomiky, vedy a techniky.

Od r. 1974 mala RVHP štatút pozorovateľa v OSN.

13.8.1975 podpísalo Mexiko s RVHP dohodu o multilaterálnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

V r. 1975 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi RVHP a Irackou republikou.

V júni 1979 bola JĽDR prijatá ako pozorovateľ do RVHP.

27.-29.6.1978 sa v Bukurešti konalo XXXII. zasadanie rady RVHP na úrovni predsedov vlád členských krajín. Rokovania sa zúčastnili taktiež predstavitelia SFRJ, KĽDR, Laoskej ľudovodemokratickej republiky, Angolskej ľudovej republiky a Socialistickej Etiópie. VSR bola prijatá za člena RVHP.

26.-28.6.1979 sa v Moskve konalo XXXIII. zasadanie RVHP. Okrem 10 delegácií členských krajín sa ho zúčastnili afghanská, angolská, etiópska, iracká, jemenská, laoská, mexická, mozambická delegácia a predstavitelia medzinárodných hospodárskych organizácií.

17.-19.6.1980 sa v Prahe konalo XXXIV. zasadanie RVHP. Okrem delegácií členských štátov RVHP sa zasadania zúčastnila delegácia SFRJ a ako pozorovatelia delegácia afghanská, angolská etiópska, jemenská, laoská, mozambická.

V r. 1983 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi RVHP a Republikou Nikaragua.

6.2.1988 sa začala šesťdňová návšteva delegácie poslancov FZ ČSSR na čele s Jánom Mackom v Bruseli, kde rokovali s predstaviteľmi ES a Európskeho parlamentu.

21.5.1988 oficiálny predstaviteľ ES v Bruseli oznámil, že EHS a RVHP na úrovni expertov dohodli dohodu o nadviazaní oficiálnych vzťahov a vzájomne výhodnej spolupráce.

V máji a júni 1988 sa uskutočnilo viacero rokovaní predstaviteľov RVHP a EHS, sledujúcich nadviazanie spolupráce medzi obidvoma integračnými zoskupeniami, najmä spolupráce pri realizácii medzinárodných projektov, ktoré mali celoeurópsky význam (ochrana životného prostredia, energetika, doprava, vedecko-technická spolupráca, atď.) a likvidácii obchodných bariér v Európe.

V septembri 1988 boli nadviazané diplomatické styky medzi ČSSR a Európskym spoločenstvom.

Záverom:
Skúsenosti RVHP je potrebné aj dnes študovať, rozvíjať, dotvárať. Klasický socializmus aj vďaka integrácii v podobe RVHP zosilnel, ekonomicky dorástol a dozrel na pozitívnu zmenu k vyspelejšej podobe socializmu.

Milan Antal

Galéria | This entry was posted in Nekategorizované. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s