50 rokov od vzniku Slovenskej socialistickej republiky

Od 1.1.1969 na základe zákona SNR č. 207/1968 Zb. zanikli v Československej socialistickej republike niektoré federálne ministerstvá a vznikli národné ministerstvá, napr. Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo školstva SSR.

27. 10. 1968 Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o čs. federácii, účinnosť nadobudol od 1. 1. 1969. Bola vyhlásená československá federácia, pozostávajúca z dvoch rovnoprávnych národných republík – Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Federácia začala existovať od 1. 1. 1969.

27. 10. 1968 NZ Československej socialistickej republiky prijalo zákon č. 144/1968 Zb. o postavení národností v ČSSR (s účinnosťou od 1. 1. 1969)

Prijatie zákonov bolo výsledkom dynamického hospodárskeho, ale aj politického vývoja socializmu. Po počiatočnom období budovania socializmu, v ktorom sa kládli základy socialistickej ekonomiky a spoločnosti, kedy socializmus ešte nefungoval na vlastnej sociálno-ekonomickej základni, neexistovali preto ani prirodzené sociálno-ekonomické sily, väzby, ktoré by prirodzene držali socializmus spolu a kedy si náročné úlohy akumulácie zdrojov vyžadovali centralizovanejšiu formu správy krajiny – v šesťdesiatych rokoch sa už dalo hovoriť o vybudovaní základov socializmu, socializmus začal fungovať na vlastnej základni, po r. 1968 sa stabilizoval, upevnil a bolo možné decentralizovať, demokratizovať socializmus.

Dynamický vývoj Československa tiež viedol k tomu, že koncom 60. rokov dozrievala vážna kríza, ktorá sa nedotýkala ani tak hospodárstva, ktoré bolo na vzostupe, ako skôr politickej sféry, kde išlo o demokratizáciu pomerov a doriešenie slovenskej otázky. Hospodársky rozvoj a vyspelosť Slovenska narážali na bariéry unitárneho štátoprávneho usporiadania, obnažovali jeho vyčerpanosť a vyžadovali nové riešenie vzťahu Čechov a Slovákov.

Riešenie sa ukazovalo vo federatívnom usporiadaní Československej socialistickej republiky, zároveň v posilnení postavenia národností v ČSSR. Dôraz sa kládol aj na rozvoj socialistickej samosprávy, s čím súvisel aj nový zákon o národných výboroch, ktorý posilňoval právne, politické ale aj finančné postavenie národných výborov.

Prijatie zákonov znamenalo začiatok novej etapy vo vzťahoch medzi českým a slovenským národom, vo vývoji československej štátnosti. Jednotný (unitárny) československý štát sa zmenil na zložený štát, organizovaný na princípoch socialistickej federácie.

Na základe legendárneho ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii vznikla 1. januára 1969 aj Slovenská socialistická republika. Tu boli položené aj samosprávne základy súčasnej slovenskej štátnosti. Dnešná Slovenská republika nevznikla 1. januára 1993. Vtedy sa osamostatnila. Existuje bez prerušenia od 1. januára 1969. Svedčí o tom aj fakt, že SNR schválila Ústavu Slovenskej republiky 1. septembra 1992 a táto nadobudla účinnosť 1. októbra 1992. Ústava Slovenskej republiky bola schválená a nadobudla účinnosť pred osamostatnením Slovenskej republiky. Ak by sme prijali názor, že Slovenská republika vznikla až 1. januára 1993,, tak by jej ústavu schválil orgán iného štátu, čo je absurdný záver.

Milan Antal

This entry was posted in 4.2. Klasický socializmus, 8. Historické udalosti, výročia and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s