Koho dnes chápať pod autentickou ľavicou?

Začnem metodologickou vsuvkou, z čoho vychádzam, akú metódu uplatňujem pri používaní pojmov. Vychádzam z jednoduchého marxistického modelu chápania dejín ako striedania spoločensko-ekonomických foriem (systémov) a ich vývoja.

Niektorí ľavičiari (a ich oponenti), aj keď vychádzajú zo striedania spoločenských systémov, pozabúdajú na ich vnútorný vývoj, akoby systémy boli nemenné. Od silne centralizovanej formy správy (despotizmus, absolutizmus, diktatúra) ku klasickej podobe, kríze klasickej podoby a liberálno-demokratickej podobe. Ak hovorím o nejakom spoločenskom systéme, mal by som zadefinovať, v ktorom štádiu vývoja ho používam.

Každý systém má svoju pravicu a ľavicu, svoju konzervatívnu a progresívnu časť. Vnútorný vývoj systémov má za následok zmenu pozície jeho subjektov, ak sa nevyvíjajú spolu s vývojom systému: progresívne, ľavicové sa posúvajú na konzervatívne, pravicové, ap.
Systémy môžu koexistovať vedľa seba, mal by som teda pri definovaní ľavicových, liberálnych, konzervatívnych, pravicových atď. subjektov určiť, z pozície ktorého systému vychádzam (dnes je to aktuálne kapitalizmus a socializmus). Či hovorím o kapitalistickej alebo socialistickej ľavici, pravici, liberáloch, konzervatívcoch. Zreteľne sa táto potreba javí napr. pri liberáloch, liberalizme, hovoriť dnes o liberalizme a myslieť pod ním len kapitalizmus je veľmi nepresné. Ak si pozrieme aj dnešné správy, Čína hovorí o liberalizácii vzťahov so Srbskom, balkánskymi krajinami. To je objektívne kritérium, inak sa stratíme v spleti pojmov. Ako viem, aj vo fyzike sa pozícia pozorovateľa stáva súčasťou určenia vlastností skúmaného objektu.

Koho teda chápem pod autentickou ľavicou?

Chápem pod ňou subjekty naľavo (revolučnejšie) od súčasných komunistických strán, teda nie medzi sociálnou demokraciou a KS, ale subjekty silne vzdialené od SD. Sociálne demokracie sú subjektami post-klasického socializovaného kapitalizmu, išlo by teda o pozíciu medzi kapitalizmom a socializmom. Niekde do tejto polohy sa dostáva liberálna kapitalistická ľavica, nová ľavica a neomarxizmus. Autentická ľavica však s touto polohou nemá nič spoločné, ako hovorím, ide o subjekty naľavo (revolučne) od súčasných KS.

Ide teda o subjekty, revolučné komunistické strany (revolučnosť nie v zmysle násilia ale skôr revolučných poznatkov), ktoré sú schopné zadefinovať si úlohy už aj nad rámec socializmu. Teda už nad rámec triedno-štátnej megaepochy (trvajúcej 5 000 rokov), tvorenej tromi epochami: Nevoľníckou, Kapitalistickou a Socialistickou. Socializmus je poslednou epochou tejto triedno-štátnej megaepochy, nesie ešte aj jej črty (ktoré nevedia stráviť u klasického socializmu jeho demokratickí stúpenci, hovoriac o deformáciách), ale zároveň je krízovou epochou, v ktorej vznikajú už aj prvky novej spoločnosti.

Teda žiadna konvergencia socializmu a kapitalizmu, niečo medzi nimi, ale vývojový posun za socializmus a za celú triedno-štátnu megaepochu. Pritom to neznamená, že nový systém nebude preberať aj prvky kapitalizmu (robí to napr. aj Čína), nové systémy bežne preberajú a dotvárajú črty starších systémov (pozitívna negácia, syntéza predošlých systémov). Navyše, budúca makrosociálna forma bude silne pluralitná, kde vedľa seba budú koexistovať rozmanité podoby spoločnosti, takže tu môžu bežne pôsobiť aj post-klasické kapitalistické systémy.

Tento revolučný ľavicový subjekt by mal definovať svoje úlohy na úrovni potrieb súčasného výrobno-technologického spôsobu, digitalizovanej, poznatkovej, globálnej spoločnosti a ekonomiky. Revolučný ľavicový subjekt teda musí vychádzať z potrieb revolučného výrobno-technologického spôsobu, mať svoju oporu, sociálny základ v revolučných sociálnych silách, spojených práve s týmto revolučným výrobným spôsobom.
Je teda zrejmé, že klasická robotnícka trieda, spojená s klasickým priemyslom a klasickým socializmom, to dnes nebude. Ona splnila svoju historickú úlohu, patrí jej veľká vďaka za jej pot, preliatu krv, zápasy o sociálne spravodlivejšiu spoločnosť, a dnes po dobre vykonanej práci odovzdáva revolučnú štafetu ďalej.

Predpokladaná schéma dejinného vývoja (pre prehľadnosť a orientáciu revolučnej ľavice):

1.Biologická forma
2.Sociálna forma (klasická ľudská spoločnosť)
3.Makrosociálna forma (život tretej úrovne)

Sociálna forma – sa skladá z deviatich epoch, či Spoločensko-ekon. formácií:

1.Prvobytná
2.Triedno-štátna megaepocha – Nevoľnícka
– Kapitalistická
– Socialistická
3.Globálna forma, globálna civilizácia

Čo chápať pod makroekonomickou formou, kde sa prakticky ocitáme? Podľa overených poznatkov vývojový program možno uchopiť pomocou Heglovej triády: Východisková forma – Negácia východiskovej formy – Syntéza oboch foriem(druhá negácia). Tretia forma teda prakticky len rozširuje, syntetizuje možnosti prvých dvoch štádií. Makrosociálna forma predstavuje širokú rozmanitosť, pluralitu sociálnych foriem (sociodiverzita). Názorným príkladom nám môže poslúžiť chemická triáda: Atómy – Molekuly – Makromolekuly.

Vzťah komunizmu a makrosociálnej formy..

Komunizmom môžeme chápať kľudne aj túto makrosociálnu formu, ako zavŕšenie vývoja sociálnej formy, nájdenie určitej stabilnej polohy, v ktorej môže ľudstvo v novej podobe prežívať ďalšie tisíce, milióny rokov. Hovorím o zavŕšení vývoja sociálnej formy, nie vývoja všeobecne, ten bude pokračovať ďalej.
Prípadne pod komunizmom môžeme chápať evolučné pokračovanie, evolučné nadstavenie klasickej ľudskej spoločnosti, teda vedľajšiu vývojovú líniu mimo makrosociálnej formy. Do liberálno-demokratickej podoby, určitej podoby komunistického raja. Nie v zmysle dokonalosti, ale zavŕšenia vývoja sociálnej formy a nájdenie určitej stabilnej, efektívnej podoby. Za príklad nám môže poslúžiť zavŕšenie vývoja prvobytných spoločenstiev v post-klasickej podobe, v podobe takého polynézskeho raja. Teda z pohľadu prvobytnej spoločnosti, nie vývoja všeobecne.
Zrejme črty hlavnej a vedľajšej vývojovej línie v tomto prípade by sa do veľkej miery zhodovali.

Milan Antal

Reklamy
Galéria | This entry was posted in 4.6. Ľavica, súčasné socialistické a komunistické hnutie, Témy pre ľavicu, návrhy zmien and tagged . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s