Lukáš Perný: Potrebujeme obnoviť DAV!

Potrebujeme nový D A V
Je to naša povinnosť voči ľudstvu
Svedomím národov a spisovateľov je postaviť sa proti nespravodlivosti
V mene veľkého MY, ktoré vystrieda to malé nenásytné JA
V mene byť, proti mať!
Za kooperáciu ako protipólu konkurencie!
V mene avantgardy!
V mene internacionálneho bratstva národov,
v mene všeslovanskej vzájomnosti,
v mene československej jednoty,
v mene nadväznosti na pokrokových národných buditeľov,
v mene novej spoločnosti!

Časopis_DAV,_1925_(obálka_Galanda)

Slovensko potrebuje alternatívu!
Slovensko potrebuje antikapitalistickú alternatívu!
Už teraz vyzývame všetkých pracujúcich, aj nespravodlivo nezamestnaných,
aby posielali svoje príbehy, námety, typy.
POSIEĽATE lucasperny /zavináč/ gmail.com
D A V 2. 0. nebude o kaviarenskej ľavici,
D A V 2. 0. bude o reálnych problémoch ľudí v 21. storočí,
D A V 2. 0. bude o hľadaní ne-kapitalistickej alternatívy!
D A V 2. 0. proti neoliberálnemu, korporátnemu fašizmu!
D A V 2. 0. za cestu svetla!
My už nový D A V máme,
s radosťou ho zakladáme:
☭☭☭
☭VIVA LA REVOLUTION!☭
Bandiera rossa la trionferà
Evviva il comunismo e la libertà
Pretože veríme v ľudstva záchranu,
pretože odmietame tmu a veríme v svetlo,
nadväzujeme na slová Jána Rob Poničana:
Myslíme, cítime a vidíme,
milujeme všetko,
len temno nenávidíme

P r e č o?
Slovenská ľavicová inteligencia (aby som bol presnejší, pokroková, autentická ľavicová inteligencia) bola dlhší čas v kríze. Jeden z hlavných dôvodov tejto krízy bolo rozpustenie slovenského ľavého spektra na dva prúdy:

1, triedne vykastrovaných pseudoľavičiarov, ktorí sa transformovali na podporovateľov neokolonializmu NATO, slniečkárskych, multi-kulti a vyprázdnených meštiackych gest či bezhraničnej a nekritickej podpory ideológie novej ľavice spätej s extrémnych pretláčaním gendrovej a LGBT ideológie, ignorujúc podstatné, teda triedne problémy v nadnárodnom globálnom kapitalizme

2, zatiaľ málo početná, no triedne zameraná skupina autentických ľavičiarov, ktorá vznikla ako odpoveď na pokrytectvo západnej liberálnej ľavice a jej ľahostajnosti voči štrukturálnym problémom kapitalizmu vznikla cez protesty proti NATO, skupinu Ľavé spektrum, Nové Slovo, Zem a Vek, Občiansku televíziu, Alternatívy.sk a hlavne integráciu pokrokových komunistických síl strany Vzdor

Prvá uvedená skupina expandovala do pravicovo-liberálnych médií a splynula s liberálnou pravicou. Nemá problém spájať sa s militantnými rusofóbmi a autentických ľavičiarov považujú za extrémistov, stalinistov či dokonca teroristov. Dokonca o autentickej ľavici píšu štúdie a spájajú ju účelovo s extrémnou pravicou nakoľko s nimi má spoločného nepriateľa: NATO. Zato oni sa nemajú problém spájať s neoliberálmi, bankármi, korporáciami a západnými mimovládkami či podporovať zmluvu TTIP. Snažia sa dokonca vykradnúť všetky témy autentickej ľavice, vykastrovať ich a transformovať ich do liberálnej demokracie, teda nadnárodného neoliberálneho kapitalizmu. Podchytili si subkultúry mladých, ideologické aparáty, média aj umeleckú sféru. Vykradli a vykastrovali aj tému zelenej ľavice, feminizmu, progresívne prvky novej ľavice 60. rokov a zneužívajú symboly-fetiše socializmu v rámci subkultúr.

Odpoveďou na túto skupinu pseudoľavičiarov je autentická ľavica, teda radikálna ľavica, ktorá ako pôvod slova radix prezrádza, rieši problémy od koreňa. Vystúpila z univerzít a teplého prostredia kaviarní do terénu, fabrík a ulíc. Podhubie pre vznik autenticky ľavicových skupín vytvorili aj alternatívne médiá, skupiny na sociálnych sieťach a hlavne neskutočný hnev nad úpadkom súčasnej spoločnosti.
Kým pravica má kultúrne a intelektuálne zázemie (vďaka peniazom na ktorých je pravicové myslenie založené) podchytené médiami, ľavica v tejto téme míľovými krokmi zaostávala. Posledným ostrovom šírenia kultúry ľavice je Nové Slovo, ktoré však nemá dosah ako pravicové denníky či týždenníky. Aj preto je dôležité vytvoriť nový časopis.

Prostredie nových ľavicových intelektuálov (alebo použijeme skôr výraz vzdelaný proletariát, ktorý je výstižnejší) vzišlo z názorovo pestrých kruhov Zem a vek, Slobodný vysielač, Občianska televízia, Spravodajská alternatíva, stránky Ľavé spektrum, prostredia okolo časopisov, skupín, inštitúcií a stránok Vzdor, Kroky, Front ľavicovej mládeže, Ľavica.sk, Spoločnosť Laca Novomeského, ASA, ÚPV SAV, Frankelova spoločnosť, Nezávislí, Ekonomická demokracia, Slovo a hlavne Alternatívy.sk.
Výraznú autorskú základňu nového DAVu budú tvoriť členovia Ľavého spektra, sympatizanti a aktivisti okolo strany Vzdor a podporovatelia projektu Ekonomickej demokracie.
Osobnosti, ktoré sa angažujú v Ľavom spektre potrebujú zjednotenie do nového revue po vzore DAVu z 20. rokov. DAV vznikol v 20. rokoch ako reakcia na ignorovanie biedy a sociálnej nerovnosti zo strany meštiackej inteligencie v 1. ČSR.

Ladislav Novomeský o názve DAV

„Už len názov bol protestom. Protestom proti obmedzujúcej povýšenosti inteligencie vôbec a slovenskej osobitne, proti pohŕdavému zaznávaniu, a akým pristupoval povojnový inteligent k davu, zástupu, kolektívu, ľudu; proti postoju, ktorým sa inteligent vyvyšoval nad ľudovú a robotnícku masu. DAV už svojím názvom manifestoval svoju príslušnosť k nej. Všetky ostatné výklady boli len náhodné…“
NOVOMESKÝ, L. Splátka veľkého dlhu. Bratislava: Nadácia V. Clementisa. 1992. ISBN 80-85557-06-3, s.308

D A V 2.0. vznikne v nových podmienkach,
podmienkach nadnárodného globálneho kapitalizmu
v ostrom boji za radikálnu zmenu

Cieľom nového DAVu bude vytvoriť novú, autenticky ľavicovú inteligenciu, ktorá bude po vzore DAVistov prebúdzať slovenskú spoločnosť a hľadať reálne alternatívy voči kapitalizmu či už v podmienkach stále hnijúceho kapitalizmu v rámci ekonomickej demokracie, komunitných projektov, environmentálnych aktivít či družstevníctva alebo alternatívy v porevolučnej spoločnosti socialistickej – nový model socializmu 21. storočia. Táto cesta bude spätá s pracujúcimi. Nový DAV bude znova písať o ich reálnych problémoch. Bude ponúkať alternatívu voči nadnárodnému globálnemu kapitalizmu!

D A V

Kto nepozná DAVistov, poslúži encyklopedická vsuvka z Wikipédie, ktorej som autorom:

Davisti bola skupina mladých, ľavicovo orientovaných česko-slovenských intelektuálov, ktorá vznikla roku 1922 v Prahe a vydávala časopis DAV (1924 – 1937; s prestávkou v období 1927 – 1928; názov z iniciál krstných mien Daniela Okáliho, Andreja Siráckeho a Vladimíra Clementisa.
DAV: Dávne sme si uvedomili, že hospodárska sústava kapitalizmu je nielen nespravodlivá, ale i neekonomická, a z ilúzií o demokratickej spravodlivosti nás vyliečili pušky a bodáky, ktoré rad-radom ostreľovali naše ideály v Krompachoch, Svajlave a po celom Slovensku.
Prvé číslo DAVu vyšlo v roku 1924.[3] Skupina DAV nebol spolok spisovateľov, ale akési voľné združenie autorských individualít, ktoré počas 1. ČSR radikálnym spôsobom kritizovali kapitalizmus, jednotne bojovali za socializmus a počas 2. svetovej vojny odsudzovali fašizmus.
Korene DAVu nachádzame pri autoroch časopisov Pravda chudoby (príloha Proletárska nedeľa), Svojeť, Mladé Slovensko a Spartacus. Skupina DAV sa zaoberala otázkami umenia, filozofie, literatúry, kritiky, ekonomiky, politiky atď. Medzi spolupracovníkov od začiatku patrili Peter Jilemnický, Ladislav Novomeský a Ladislav Szántó.[4] Ďalšími členmi DAV-u boli Ján Poničan, Eduard Urx, Jozef Tomášik-Dumín, Jarko Elen, Jozef Zindra a ďalší. V posledných ročníkoch mladšej generácie publikoval pre DAV Gustáv Husák, Alexander Matuška, Michal Chorváth, Jozef Rybák a Andrej Bagar.[5] Po roku 1929 sa presunulo ťažisko tvorby z oblasti literatúry a umenia do oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej a ideologickej problematiky. Davisti kritizovali konzervativizmus, reakčné prúdy v politickom živote, odhaľovali nebezpečenstvo fašizmu a hlásili sa k internacionalizmu; kritizovali policajný teror proti pracujúcim. Venovali sa nielen otázkam triedneho boja, analýze kapitalistickej spoločnosti, internacionalizmu a nacionalizmu, ale aj otázkam čechoslovakizmu a špecifickým problémom Slovenska, najmä kritike slovenskej buržoázie, jej politiky, kultúry a ideológie.[7] Orientovali inteligenciu vo svetonázorových otázkach k učeniu Karola Marxa, Bedricha Engelsa a V. I. Lenina; prispievali k poznávaniu sovietskej kultúry. V DAV-e publikovali aj českí pokrokoví spisovatelia ako Marie Majerová, Zdeněk Nejedlý, Július Fučík, Ivan Olbracht, Ivan Sekanina a k zahraničným spolupracovníkom patril Ilia Ehrenburg. Časopis DAV zanikol v roku 1937 a po vojne sa už neobnovil.

A preto nastala tá chvíľa…
naša chvíľa…
P R E OBNOVENIE DAVu
DAVisti počas vydávania časopisu boli na tom podobne ako dnes my. Nemali peniaze, museli popri písaní pracovať vo viacerých povolaniach alebo písať naraz do viacerých časopisov. Boli cenzurovaní, prenasledovaní, zakazovaní a dokonca i väznení.
Máme jedinečnú príležitosť zjednotiť antikapitalistickú a autenticky ľavicovú inteligenciu
N A S T A L ČAS, obnoviť posolstvo DAVu cez DAV 2.0.

Prvé číslo nového DAVu vyjde online a bude prezentované na stránke Ľavé spektrum a Alternativy.sk.

Kapitalizmus nie je ó ká.
T O M Á Š B Ó K A
Socializmus zvíťazí.
D A V I D D I C Z H Á Z Y
Socializmu na vždy verný.
L U K Á Š P E R N Ý
Zaznie Marx, Lenin, Gramsci, Trockij.
J U R A J J A N O Š O V S K Ý
Veď my už o tom svoje víme.
T O M Á Š K L I M E K
Comrades, druzi, tovaršči, compañeros
No pasaran! No pasaran! No pasaran!

Video:

This entry was posted in 4.1. História socialistického a komunistického hnutia, 4.6. Ľavica, súčasné socialistické a komunistické hnutie, 6. Komunikácia a médiá - kríza a východiská, 9. Témy pre ľavicu, návrhy, Témy pre ľavicu, návrhy zmien and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s