Alternatíva zdola: Lokálna ekonomika

Portál Alternatíva zdola publikovala zaujímavý článok  Zbynka  Fialu o lokálnej  ekonomike podľa  Johna Boika. Príspevok bol pripravený pre  konferenciu  o lokálnej  a globálnej udržateľnosti, ktorú pripravila v Prahe Ekumenická akademia. Udržateľnosť, rovnosť, otvorená spolupráca a možnosti rozhodovania o vlastnom osude, to sú prvky mnohých úvah o alternatívnej ekonomike. Americký autor John C. Boik k tomu pristúpil s mimoriadnou systematickosťou, ako sa to naučil vo svojom pôvodnom obore, v biológii, konkrétne vo výskume rakoviny.Boik, John (2012-06-24). Creating Sustainable Societies: The Rebirth of Democracy and Local Economies . SiteForChange. Kindle Edition alebo http:// www.CreatingSustainableSocieties.com

Projekt alternatívnej  lokálnej  ekonomiky podľa amerického biologa Johna C. Boika vychádza zo skúseností tohto vedca, ktorý tak dlho márne zháňal grant na výskum rakoviny, až sa dostal k hlbším úvahám o povahe a zmysle peňazí. Dospel k záveru, že vlastné peniaze si môžeme nakoniec tlačiť i sami, pokiaľ slúžia kolektívnemu záujmu a sme schopní ustrážiť si  bezinflačné prostredie. A pretože súčasné zákonné meny se postupom rokov stali najmä nástrojom ovládania ľudí, ktorý celkom potlačil demokratické princípy spoločnosti, je potrebné obnoviť i tieto princípy.

Zadanie znie ako utópia, ale podľa Boika nie je v skutočnosti také ťažké. Autor je presvedčený, že sa to dá zvládnuť bez zmeny zákonov. Stačí, keď sa ľudia na miestnej úrovni dohodnú na vytvorení nejakého vlastného združenia, asociácie, kde budú tieto princípy používať podľa  vlastného slobodného rozhodnutia. Členstvo v asociácii  by malo byť otvorené. Môžu tam byť jednotlivci, podnikatelia, družstevníci, nezamestnaní. Pokiaľ ide o ekonomický chod, asociácia je založená na priamej demokracii pri prideľovaní zdrojov. Prideľovanie funguje na princípoch crowd funding (masová podpora zbierkou malých príspevkov), internetového dopytu  peňažnej podpory na projekty a služby. Členovia asociácie združujú spoločné prostriedky (povinné odvody), o ich použití potom uvedenou  formou rozhodujú.

I keď môže byť členstvo v asociácii veľmi rôznorodé, základom Boikovho projektu je družstevný „podnik s princípmi” čiže „principiální podnik” ( principled business). Ide o družstevné usporiadanie s  prepracovanými metódami participácie a sociálnym zameraním. Dôležité je použitie doplnkovej  elektronickej meny „token“. Aby vôbec mohla fungovať, družstvo musí usilovať o budovanie previazanej ekonomiky. Obeh lokálnych peňazí môže vzniknúť len tam, kde uľahčuje  výmenu miestnych tovarov a služieb. Ide  o to, aby bolo za miestnu menu čo nakúpiť. Proti nepriateľskému prevzetiu cudzím kapitálom, aj prostredníctvom manipulácie s tokenmi, je potrebné budovať obranné pozície s dôrazom na odstraňovanie sociálnych nerovností. Boik kladie veľký dôraz i na informačnú rovnosť, zdieľanie duševného vlastnictva a otvorenou spoluprácou typu Creative Commons. Vo vnútri  je tvorivá spolupráca zdarma, len vonkajšiemu prostrediu je možné prípadne jej výsledky predávať.

Keď v roku 2012 napísal Boik svoju prvú knihu Vytváranie udržateľnej spoločnosti: Obnova demokracie a lokálnych ekonomík, vo svete sa objavovali prvé príklady Fab Labs, malých, často amatérskych robotizovaných dieľní, ktorým dominovala  3D tlačiareň. Napriek tomu, že  išlo o hračky, naznačili možnosti distribuovanej priemyselnej výroby. Ukazovali, že je možné produkovať aj  v malom – a zákaznícky na mieru – aj to, čo bolo dostupné len vo veľkom. Miestne je jednuducho možné. Miestna energia, miestne potraviny, miestne priemyslové výrobky, to sú nové príležitosti. Družstva pre diverzifikovanú lokálnu ekonomiku nie sú nostalgickým pokusom o návrat, ale oslovujú najdynamickejšiu  budúcnosť. Medzitým vyšla v roku 2014 ďalšia Bokova práca Economic Direct Democracy: A Framework to End Poverty and Maximize Well-beeing, kde ďalej rozvíja svoje úvahy o podmienkach pre odstránenie chudoby a maximalizáciu životnej pohody. Dalšie práce, vrátane modelovej simulácie asociácie,  pokračujú  na stránkach       http://www.principledsocietiesproject.org/

Ak to zhrnieme, Boik je presvedčený, že budúce možnosti využije najlepšie pestré společenstvo malých firiem v asociácii podľa zvláštnych zásad, kombinujúcich záväzky sociálneho podniku a majetkové obmedzenia neziskovej organizácie. Tieto princípy ich  odpútajú od pretekov na dno a od globalizačnej závislosti.Vystroja sa nástrojmi, ako napr. online priama demokracia či  elektronický trh. Presnejšie raz to umožnia, až sa tento ideál dočká detailného rozpracovania a realizácie.

Družstvá, doplnková mena, všetko online, bezúročné pôžičky

Boikov projekt ponúka lokálny rozvoj na principoch participácie, transparentnosti, maximálnej rovnosti a udržatelnosti. Mierkou úspechu sú ľudia, nie  rastové ukazovatele. Základom sú miestne asociácie pre priamu ekonomickú demokraciu (Local Economic Direct Democracy Association – LEDDA) Participácia je takmer všade, priama demokracia sa odehráva on-line, ale nejde len o hlasovanie.

Asociacia má vlastnú doplnkovú menu – token,  je elektronická, vzniká bez dlhou a pôžičiava sa  bezúročne. Zapojiť sa môže každý, ale hýbateľmi sú podniky podľa zásad LEDDA (Principled Business),  družstvá (jeden člen, jeden hlas) kombinované s  neziskovkami a sociálnymi podnikmi. Takýto podnik teda môže byť ziskový, ale s majetkom zachádza ako neziskovka (poľa jej  daňového režimu) Asociaciu LEDDA tvoria:  Monetárny systém , ktorého  základom je token (Token Monetary Systém – TMSFinančný systém (Crowd Based Financial Systém – CFBS), ktorý členom umožňuje rozhodovanie o užití spoločných zdrojov z povinných príspevkov (kontribúciu) v dolároch a tokenoch. Tieto príspevky je možné  použiť na pôžičky, dotácie, dary alebo sústavnú starostlivosť. Pôžičky môžu byť poskytnuté aj nečlenským organizáciam. Trhový systém pre bežné podniky alebo  podniky, podľa zvláštnych zásad LEDDA – Principled BusinessSystém vlastnickych práv napríklad k spoločnému intelektuálnemu vlastníctvu. Pre predaj majetku sú rovnaké obmedzenia ako u neziskoviek. Veľkú úlohu má  mimoriadna transparentnosť, všetko je vidieť. Systém podnetov , v ktorom je  dôležitá reputácia (všetko je predmetom verejného rozhodovania). Sociálne normy, podľa ktorých má byť asociácia kooperativna, spravodlivá, účinná, transparentná, výkonná a vedecky riadená. Hospodarenie nie je orientované na rast, ale na rozvoj, cieľom je zlepšovanie životných podmienok, sociálna rovnosť a starostlivosť o životné prostredie. Úspech sa meria niektorým z indexov  typu životná pohoda, šťastie. Systém správy – všetko online je v zvláštnom systéme spoločnej správy (Collaborative Governance System – CGS). Umožňuje spoluprácu na návrhoch, ich posudzovánie a schvaľovanie. Účasť je možné delegovať (proxy) a aj zapojiť poradcov. Modelovanie – na podporu projektov a rozhodovania. Pokus zahrnúť umelú inteligenciu. Zmysel – zmyslom LEDDA je maximalizácia životnej pohody členov („well-beeing“) a prospech širokému okoliu vrátane životného prostredia („global public “). Často sa hlasuje peniazmi, výberom z ponuky projektov a aktivít, ktoré chce člen financovať. Obvykle ide o použitie peňazí  (dolárov a tokenov) z individuálnych povinných odvodov, ktoré dosahujú asi polovicu príjmu člena. Token je elektronická lokálna mena, ktorá vzniká bez dlhov, požičiava sa bezúročne a je určená k obehu, nie k uchovávaniu bohatstva. Obeh tokenu je stimulovaný časovým limitom držania, po ktorom nastane percentuálna zrážka (demurrage). Elektronická mena obieha v zvláštnom systéme, ktorý umožňuje sledovať verejnú ponuku i chovanie ostatných

Participativne rozhodovánie

Boik vysvetľuje, že rozhodovanie, ktorým sa realizuje priama demokracia, má  tri procesy: formálne posudzovanie a hlasovanie, nákupné rozhodnutie a prideľovanie zdrojov (financovanie). Pre správne účely, teda tvorbu, prejednanie a schvaľovanie návrhov, je určený kolaborativny správny systém, ktorý môže ponúknuť ďaleko viac služieb než stránka na facebooku. Pokiaľ sa  prispôsobí jazyk a štruktúra návrhov, môže automaticky vyhľadávať väzby alebo konflikty rôznych pasáží či konflikt s inými predpismi. Ide  o spoluprácu s podporou umelej inteligencie. Rozhodovanie nákupom – étos participatívneho podniku sa môže šíriť nákupným rozhodovaním členov, navyknutých na koordinovanú aktivitu. Rozhodovanie financovaním – člen povinne odvádza kontribúciu, ale následne sa podieľa na rozhodovaní, kam peniaze pôjdu, akú visačku im pridelí. Tieto visačky pokrývajú bežné rozpočtové potreby asociácie, ďalej pôžičky, dotácie, dary a dlhodobú podporu seniorov alebo nezamestnaných . V systéme sú zverejnené projekty, ktoré žiadajú financovanie, a člen si môže vybrať. Boik predpokladá interaktívnu výmenu názorov členov i záujemcov o peniaze, ktorá môže projekt posunovať žiadaným smerom. Veľkosť kontribúcie je súčasne  jedným z nástrojov, ako kontrolovať objem tokenov v obehu.

Podnik – Družstvo

Svojou činnosťou naplňuje sociálne poslanie,  finančnú a ekonomickú udržateľnosť. Investori do tohto podniku nedostávajú zisk, iba holú návratnosť. Hospodársky výsledok je použitý podľa podnikateľského plánu, ktorý vznikol participačne. Podnik je pozorný  k životnému prostrediu (doložené nezávislou certifikaciou). Podnik je transparentný, všetko  je verejné, dokonca i príjmy členov a financovánie druhých. Pri zániku sú nepoužité zdroje poskytnuté iným sociálnym podnikom, neziskovkám alebo inému družstvu. Nie je možné investovať do podniku iného typu, ale je možné ho  kúpiť,aby sa stal súčasťou principiálneho podniku (družstva). Nesmú sa vydávať peniaze na voľby a na legislatívu, len ak by to bolo výslovne vysvetlené v podnikateľskom pláne. Je pevne stanovené rozpätie medzi najnižšou a najvyššou mzdou

Menový systém s tokenmi

Elektronická mena token nevzniká ako úročený dlh. Základnou metódou je tvorba tokenov prostým navýšením ich objemu, ktorý je rozdeľovaný členom za niečo reálne. Tokeny tvoria časť mzdy a výkonnostných stimulov v družstve. Zbytok mzdy (zo začiatku rozhodujúca časť) je v dolároch. V tokenoch je možné hradiť časť ceny nakupovaného tovaru a služieb. Začína sa s malým podielom tokenov (5 %) a ich podiel sa postupne zvyšuje. Je žiadúce, aby sa dali prostredníctvom tokenov uhradiť i rôzne miestne poplatky za služby financované obcou. Boik počítá s 15 rokmi rozbiehania systému a nadväzujúcimi 13 rokmi zrelosti, keď podiel tokenov predstavuje 70 %. Za rovnaké  obdobie sa zdvihne aj zapojenie miestnych obyvateľov z 10 na 90 %. Logika predpokladu 90 % účasti je daná predstavou, že priemerná mzda v dolároch a tokenoch sa zvýši po dokončení rozbehovej fázy na úroveň 9. decilu (v USA), že dosiahne úroveň tesne pod hornými desiatimi percentami priemerných príjmov. Až táto úvaha pomáha vysvetliť zámer udržiavať vysokú úroveň rovnosti príjmov v družstve – majú byť rovné, avšak na vysokej úrovni,  v porovnaní s nerovným okolím.

Boik a Čuba

Boikovo „lokálne” je americké lokálne, keď základná veľkosť územia, ktoré by mohlo v tomto systéme fungovať, je zhruba 100 tisíc obyvateľov. Tým sa Boikova predstava približuje našej skúsenosti so Slušovicami – aj tam mali miestnu menu, aj keď skrytú vo vnútropodnikovom hospodárení vlastnej banky Agrokombinátu. Ale Čubove Slušovice boli postavené na tvrdom konkurenčnom boji, zatiaľ čo Boik viac verí na zdieľanie a spoluprácu. Aj  Čuba preferoval zdieľanie, keď poveril svoju informačnú skupinu, aby neustále prehľadávala nové patentové prihlášky vo svete a hľadala v nich využiteľné myšlienky. Tie boli k dispozícii na poradách vedenia a ľudia sa mohli uchádzať o ich realizáciu s primeraným rozpočtovým zabezpečenímElektronický token si vynucuje vznik pružného elektronického systému pre transakcie. Jeho využitie je však omnoho širšie, slúži tiež k participatívnemu rozhodovaniu o rozpočte a financovaní ďalších podnikateľských aktivít. Pôžičky tokenom sú bezúročné . Súčasne sú jediným spôsobom, ako vôbec zachovať hodnotu tokenu, pretože inak sa uplatňuje časový limit, po vypršaní je hodnota tokenov na účte znížená o stanovené percento (demurrage). To má urýchliť obeh. Fakticky je tak simulovaná deflácia v rastovej ekonomike, znižuje sa hodnota peňazí a zvyšuje sa hodnota fovarov. Odráža to základný cieľ družstva,  zlepšovanie kvality života, nie hromadenie majetku. Život, nie iba živobytie. Prosteedie družstva s tokenmi je bezinflačné, čo je uľahčené nástrojmi pre zvyšovánie a znižovánie objemu tokenov v obehu. Meniť je možné veľkosť stimulov a rozsah povinných kontribúcií. Kontribúcie sú financovaním lokálnej nepriamej spotrebe, peniaze teda nemiznú  v nejakom humanitárnom bombardovaní. Aj  dolarové investície do principiálneho podniku sú bez výnosu, vracia sa iba istina. Tiež má prednosť reálná ekonomika pred finančnou, pretože ide o zaistenie potrebného tovaru alebo služby pre obec (región). Zároveň je tu predpoklad, že investícia rozšíri okruh zákazníkov o družstevníkov, posilní vzťahy a bude Preložil Juraj Janošovský

Doslov prekladateľa

Článok som preložil, aby som preukázal, že som ho pozorne prečítal a rozmýšľal nad jeho obsahom. Je mi sympatická snaha o hľadanie “ekonomickej demokracie”. Mysliteľov, ktorí sa ňou zaoberajú ctia -podľa mňa – etické motívy. Som s nimi na jednej lodi, čo sa dotýka kritiky súčasných pomerov. Považujem ekonomickú demokraciu  za utopický socializmus súčasnej civilizácie. Tieto projekty je možno realizovať úsilím nadšených propagátorov, je možno ich roky udržať pri živote ale sú odsúdené v dominantnom prostredí k zániku. Prostredie ktoré ich obklopuje ( politické i sociálne) poskytuje talentovaným a zdatným príležitosti tam, kde ich rovnostárstvo spútava a obmedzuje. Nehodnotím, či to je správne alebo nie. Iba konštatujem, že nadaní sú dlhodobo podrobovaní pokušeniam diverzifikovanej spoločnosti a tá má dostatok zdrojov aby ich napokon “kúpila”. Aj správanie “radových” družstevníkov je erodované všeobecnými pomermi. Radoví zamestnanci “musia” žiť okamžitej existenčnej potrebe a budú vždy rozhodovať podľa kritéria rýchlej návratnosti – proste lepší vrabec v hrsti ako holub na streche… Nie je možné osvetou zmeniť spoločnosť. To však neznamená, že nebudem podporovať úvahy o optimalizácii ekonomiky, snahy po hľadaní inovačných riešení organizácie výroby a distribúcie. Či v boji proti finančnej oligarchii ( J. Boik má prepracovaný systém tokenov…)     

 

Reklamy
Galéria | This entry was posted in 1. Filozofia, sociológia, politológia, 2. Ekonomika a financie, 4.5. Ekonomická demokracia, 9. Civilizačná revolúcia - predstavy, koncepcie, Filozofia dejín, spoločenské koncepcie. Bookmark the permalink.

One Response to Alternatíva zdola: Lokálna ekonomika

  1. Ano, je to rovnaký ekonomický systém ako ekonomická demokracia, ibaže spracovaný na miestnu úroveň – nezachytáva štát ako spoločenstvo celej krajiny. Peniaze tu majú v Boikovom koncepte IBA ÚLOHU OBEŽIVA, nie úlohu POKLADU a nesmú tvoriť zisk, teda marxisticky vysvetlené, ak “peniaze robia peniaze (P – P´), toto tu neumožňuje.
    . Predpokladá verejné schvaľovanie zámerov a priamu demokraciu. Prečo nie? Pomôže to..Len je to na miestnej úrovni, nie je to komplexné pre celú krajinu či celosvetovo.

    Like

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s